ПРОБЛЕМИ НАУКИ

міжгалузевий науково-практичний журнал

  • Журнал не має аналогів в Україні!

  • Друкується мовою авторського оригіналу – українською/ російською

  • Засновник - ДП "Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України (Укртехінформ) Міністерства освіти і науки України
  • Видавці - ДП "Укртехінформ" Міністерства освіти і науки України, ДУ ІДНТПІН ім.Г.М.Доброва НАН України
  • Advertisements

АНОТАЦІЇ

(Мовою авторського оригіналу)

Проблеми науки №2, 2016

Зміст

Інноваційно-інвестиційна діяльність

В.В. Кравчук, канд. екон. наук,

В.М. Гринчук, канд. техн. наук,

ДП «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації»

О.В. Гринчук,

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА В АСПЕКТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Розглянуто регіональну інноваційну систему як сукупність господарських суб’єктів, які в процесі взаємодії та співпраці відповідно до визначених пріоритетів забезпечують комплексність інноваційного розвитку регіону.

 

О.О. Курченко,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ДОСВІД ПІДТРИМКИ СТАРТ-АПІВ В КРАЇНАХ ЄС. УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Узагальнено найбільш вдалий досвід Угорщини і Литви у створенні та розвитку старт-ап компаній, у тому числі інноваційних старт-апів та досліджену низку програм з їх підтримки. Зроблено висновок про доцільність формування аналогічних механізмів організації та розвитку старт-апів, враховуючи українські реалії.

 

Оцінка наукової діяльності

І.В. Козловський,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ОЦІНКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ ІННОВАЦІЙНОГО ТАБЛО ЄС У 2015 Р.

Продовжено дослідження можливостей оцінки науково-технічного та інноваційного розвитку України в контексті Інноваційного табло ЄС (ІТЄ). Висвітлено основні результати оцінки за вісьмома групами показників, які формують Зведений індекс інновацій (ЗІІ). Ідентифіковано сильні та слабкі сторони інноваційного розвитку економіки України. Виявлено причини спаду або росту відповідних показників порівняно з 2014 р.

 

Д.О. Дуюн,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ЗАГРОЗИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИМИ ТОВАРАМИ

Визначено Перелік високотехнологічних фармацевтичних товарів за УКТ ЗЕД 2014, диференційованих за принципом кінцевого споживання (проміжні та споживчі). Створено базу даних за 1996-2015 рр., що є основою для дослідження і прогнозування зовнішньої торгівлі високотехнологічними фармацевтичними товарами. За результатами аналізу виявлено ключові номенклатурні позиції і країни-контрагенти у зовнішній торгівлі високотехнологічними фармацевтичними товарами України.

 

Г.П. Задорожня, канд. вет. наук, Т.К. Кваша, Г.В. Новіцька,

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Визначено підходи до оцінки якості наукових досліджень в Україні на основі відомостей про кількість створених і переданих нових технологій за середньостроковими пріоритетними напрямами інноваційної діяльності загальнодержавного рівня. Аналізу підлягали НДДКР та технології за 2014-2015 рр., зареєстровані в Єдиній державній автоматизованій системі технологій реєстрації, обліку, експертизи і використання інформації. Одержані дані з кількості проведених НДДКР, створених та переданих технологій, їх фінансування будуть використані як мірило технологічної складової інноваційного потенціалу.

 

Наука – виробництву

О.О. Скляренко,

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ В ФОРМУВАННІ БЕЗПЕКИ

Проведено стислий аналіз досвіду та ситуації в сфері новітніх технологій (нанотехнологій та наноіндустрії) провідних країн світу та їх значення у сфері обороноздатності. Проаналізовано та продемонстровано перші вдалі вітчизняні кроки в сфері нанодіяльності.

Запропоновано шляхи та механізми комерційного впровадження результатів науково-технічної  діяльності.

 

Зарубіжний досвід

О.Б. Саліхова, докт. екон. наук,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Досліджено стратегії високих технологій для Німеччини. Проаналізовано механізм розробки цього документу та основні положення. Зроблено рекомендації для України.

 

О.М. Бойко, канд. екон. наук,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Здійснено моніторинг міжнародного досвіду створення та розвитку кластерів. Виявлено спільні та відмінні риси їх функціонування. Проаналізовано проблеми та можливості їх подальшого розвитку в рамках формування асоціативних відносин між Україною та ЄС.

 

Проблеми науки № 1, 2016

Зміст

Організація науки

А.Ю. Удовенко

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Розглянуто питання модернізації системи організації підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в контексті розвитку національного людського капіталу в сучасних умовах становлення інноваційної економіки в Україні.

 

Г.О. Андрощук, канд. екон. наук,

Л.І. Работягова

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, м. Київ

АУДИТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

Запропонована методика проведення аудиту інтелектуальної власності як методу здійснення обліку об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема об’єктів права промислової власності (ОППВ), для цілей організації системи управління інтелектуальним капіталом підприємства. Розглянуто нормативно-правову базу, етапи та алгоритм проведення аудиту інтелектуальної власності із застосуванням інтерактивних спеціалізованих баз даних.

 

Інноваційно-інвестиційна діяльність

Д.В. Жерновий

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Досліджено еволюцію аналітичних підходів до інноваційної активності у сфері послуг. Послідовно розглянуто особливості асиміляційного, демаркаційного та синтетичного підходів. Приділено увагу застосуванню моделі багатовимірного простору характеристик продукту Галлужа – Вайнштейна до описання особливостей інноваційних процесів у сфері послуг.

 

Наука – виробництву

В. Ю. Грига, канд. екон. наук,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»

РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена питанням розвитку в Україні високотехнологічних виробництв, що набуває особливої актуальності з огляду на пошук гідного місця у світовій економічній системі та, зокрема, початок повноцінної дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проаналізована динаміка та результати діяльності підприємств високо- та середньовисокотехнологічних видів промислової діяльності. Зроблено висновки про більш високу ефективність діяльності таких підприємств у порівнянні з іншими видами промислової діяльності, а також виявлено низку проблемних питань, які слід вирішувати шляхом коригування державної політики.

 

В.М. Гринчук, канд. техн. наук,

В.В. Кравчук, канд. екон. наук,

ДП «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації»

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2050 РОКУ ЯК СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Розглянуто та досліджено енергетичну стратегію України для сучасного, ефективного й конкурентоспроможного розвитку національної економіки, здатної до сталого розвитку на довгострокову перспективу в умовах регіональної інтеграції та конкуренції на європейських енергетичних ринках.

 

Зарубіжний досвід

О.М. Бойко, канд. екон. наук,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Здійснено моніторинг міжнародного досвіду створення та розвитку індустріальних парків в країнах ЄС. Виявлено спільні та відмінні риси їх функціонування. Проаналізовано законодавство у сфері розвитку індустріальних парків на прикладі таких країн, як Румунія і Словаччина. Досліджено питання надання преференцій для розвитку індустріальних парків у країнах ЄС (Нідерланди, Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія).

 

Е.А. Кузьмин

ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»

ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Рассмотрена эволюция государственной политики в сфере поддержки инновационной деятельности в высокотехнологичных секторах экономики Великобритании, кратко характеризуются государственные органы, обеспечивающие такую поддержку, а также её основные формы  и методы. На основе последних данных правительства Великобритании показан уже полученный, а также потенциальный экономический эффект от осуществления политики поддержки государством инновационной деятельности в высокотехнологичных секторах экономики Великобритании.

 

Проблеми науки № 6, 2015

Зміст

Фінансування науки

И.А. Булкин, канд. экон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва

ПРИОРИТЕТЫ УДЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР В УКРАИНЕ В АСПЕКТЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ НАУК

Исследована проблема определения приоритетов научно-технической деятельности в аспекте показателя удельных расходов на работника основной деятельности. Предпринята попытка идентификации приоритетных направлений в рамках формата современного украинского варианта Классификации по отраслям наук.

 

Організація науки

С.Г. Бублик, канд.тех.наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ

У СФЕРІ НАУКИ: КЛЮЧОВИЙ ПІДХІД

Розроблено методику визначення ключових характеристик тексту законодавчого акта на основі лінгвостатистичного методу: hточки Гірша-Попеску, індексу тематичної концентрації (спрямованості) тексту. Проведено апробацію цієї методики для аналізу базових законів про науку Японії (англійською) та України (українською).

 

Наука – виробництву

К.В. Ущаповський, канд. екон. наук,

Харківський національний університет радіоелектроніки

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Виділено та узагальнено теоретико-методологічні принципи формування стратегії підприємства, визначено сфери їх застосування в умовах вітчизняної системи господарювання, розкрито специфіку їх використання.

 

Т.І. Черкасова, канд. екон. наук,

Н.Г. Мацко,

Одеський національний політехнічний університет

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕТАП КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Визначено та охарактеризовано основні види інновацій та процес їх комерціалізації. Особливу увагу приділено питанню технологічного аудиту, як необхідного етапу комерціалізації нововведень. Охарактеризовано основні стратегії діяльності підприємства.


Зарубіжний досвід

Т.М. Юхновська, канд. екон. наук,

Т.В. Груздова

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України

РОЗВИТОК БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ В СВІТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ БІОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Розглянуто стан біотехнологічної сфери в світі. Проведено аналіз окремих показників науково-технологічного потенціалу у сфері біотехнологій серед деяких країн світу. Сформульовано відповідні рекомендації щодо можливостей розвитку біотехнологічної сфери України.

Проблеми науки № 4-5, 2015

Зміст

Наука – виробництву

 

М.І. Небава, канд. екон. наук,

О.В.Стрелюк

Інститут менеджменту Вінницького національного технічного університету

  • Динаміка розвитку виробництва та соціально-економічної сфери економіки України на підставі таблиць витрати-випуск МГБ. Частина 2

Розглянуто темпи розвитку окремих галузей економіки України на підставі таблиць витрати-випуск та міжгалузевого балансу. Проведено аналіз структурних зрушень в економіці України та їх відповідності до економічного зростання.

 

С.В. Богдан,

Українсько-Російський інститут (філія) Московського державного машинобудівного університету (МАМІ)

До питання інноваційного співробітництва підприємств

Досліджено вплив взаємодії великих і малих підприємств на підвищення інноваційної активності та сприйнятливості. На прикладі аналізу діяльності ПАТ «Чезара» доведено, що взаємодія великих і малих підприємств сприяє розвитку виробництва, розширенню ринків збуту, а також розповсюдженню організаційних та технологічних інновацій у регіоні дослідження.

 

Л.М. Благодир, канд. екон. наук,

Л.С. Філатова,

Вінницький національний технічний університет

Конкуренція як системний фактор функціонування ринкової економіки

З’ясовано сутність конкуренції на сучасному етапі через виявлення її змісту і форм прояву. Розглянуто цю економічну категорію як системний фактор ринкової економіки. Акцентовано, що конкуренцію можна розглядати як дихотомію суперництва і співпраці. При цьому результатом розвитку конкурентних відносин і конкурентного середовища є формування структур, об’єднаних не на відносинах майнового контролю, а на кооперації компетенцій і змагальнісній конкуренції.

 

ХІІІ Международная научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий»

Проблеми науки № 3, 2015

Зміст

Організація науки

 

О.А. Ткачова,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Кадрове забезпечення нанотехнологічної діяльності в Україні

Досліджено ефективність вітчизняної системи підготовки кадрів для підприємств, які створюють та використовують нанотехнології в Україні. Розроблено рекомендації щодо формування комплексної системи міждисциплінарної освіти, яка в майбутньому сприятиме подоланню кадрового дефіциту в українській нанотехнологічній сфері.

 

 

Р.В. Ільєнко, канд. екон. наук,

Чернігівський національний технологічний університет МОН України

ПІДТРИМКА НАГРОМАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Висвітлено поняття інтелектуального капіталу. Наведено аналітичні дані про тенденції інноваційної активності. Визначено перспективні напрями інноваційної та науково-технологічної діяльності.

 

оцінка наукової діяльності

Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Г.П. Задорожня, Г.В. Новіцька, Г.І. Обвінцева,

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Інноваційний потенціал пріоритетного напряму інноваційної діяльності “Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки”

Проаналізовано результати науково-дослідної роботи щодо інноваційного потенціалу стратегічного пріоритетного напряму інноваційної діяльності “Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки” в частині фінансової, наукової, технологічної, виробничої та кадрової складових. Отримані результати дають можливість розробити проект переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 рр.

 

наука – виробництву

Є.В. Смирнов, канд. екон. наук,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

БІХЕВІОРИСТИЧНА ПРИРОДА ПРОАКТИВНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто основи проактивної поведінки та політики підприємства, які ґрунтуються на поведінкових аспектах діяльності людини як основного носія ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності. Приділено увагу взаємозв’язку інтернальності особистості з розвитком динамічних здатностей підприємства як запоруки подальшої трансформації економіки в бік прогресивних інновацій.

 

М.І. Небава, канд. екон. наук,

О.В.Стрелюк

Інститут менеджменту Вінницького національного технічного університету

  • Динаміка розвитку виробництва та соціально-економічної сфери економіки України на підставі таблиць витрати-випуск МГБ. Частина 1

Розглянуто темпи розвитку окремих галузей економіки України на підставі таблиць витрати-випуск та міжгалузевого балансу. Проведено аналіз структурних зрушень в економіці України та їх відповідності до економічного зростання.

Проблеми науки № 2, 2015

Зміст

фінансування науки

І.О. Булкін, канд. екон. наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУ

Пріоритети фінансування інноваційної активності у промисловості України за джерелами коштів

Досліджено динаміку витрат на технологічні інновації у вітчизняній промисловості в ас­пекті провідних джерел коштів. Спеціальну увагу приділено визначенню фактичних пріоритетів обраних економічних суб’єктів стосовно фінансування інновацій у призмі Класифікації видів економічної діяльності. Проведено оцінювання міри залежності інноваційного розвитку галузей та їх складових об’єктів від ресурсних надходжень з різних джерел.

 

інноваційно-інвестиційна діяльність

Бойко О.М.

ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

Світовий досвід особливостей організації спеціальних форм інноваційної діяльності

Проаналізовано світовий досвід особливостей організації спеціальних форм інноваційної діяльності. Спеціальні форми інноваційної діяльності, спрямованої на розвиток високотехнологічного виробництва та застосування високих технологій представлені технополісами, технопарками, індустріальними парками, бізнес-інкубаторами, інноваційно-технологічними центрами, кластерами та ін. Здійснено їх аналіз, визначено проблеми та шляхи вирішення.

 

наука – виробництву

М.І. Небава, канд. екон. наук,

О.В. Стрелюк,

Інститут менеджменту Вінницького національного технічного університету

особливості моделі ціноутворення підприємства на олігопольному ринку

Розглянуто та проаналізовано умови ціноутворення та виробництва за недосконалої конкуренції олігопольного типу, відмінність цих понять від класичних мікроекономічних понять досконалої конкуренції. З’ясовано, що ринкова поведінка виробника суттєво залежить як від частки, яку він посідає  на ринку, так і від еластичності попиту. Встановлено взаємозв’язок еластичності попиту виробника та обсягу ринку.

 

А.А. Пабат, канд. екон. наук,

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

2015 РІК: СВІТОВА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

Розглянуто стан  світової енергетики на межі 2015 року, досліджено коливання цін на нафту та паливо, а також розкрито сутність формування ціни на газ в Україні та перспективи його здешевлення.

 

Зарубіжний досвід

Ю.О. Рижкова,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Особливості реалізації концепції розумної спеціалізації в деяких країнах світу

Розглянуто основні принципи концепції розумної спеціалізації. Проведено аналіз  міжнародного досвіду та визначено характерні особливості застосування розумної спеціалізації в окремих регіонах деяких країн світу. Сформульовано  необхідні умови для розробки та реалізації стратегії розумної спеціалізації в Україні.

Проблеми науки № 1, 2015

Зміст

організація науки

С.Г. Бублик, канд.тех.наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Визначено проблемні питання нормативно-правового забезпечення національної безпеки у науково-технологічному контексті, які вплинули на ефективність функціонування системи національної безпеки України. Виявлено політичну декларативність переважної більшості заходів державного регулювання, що свідчить про наявність системних прорахунків системи державного управління у сфері національної безпеки.

 

наука – виробництву

А.Є. Никифоров, докт. екон. наук,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методика багатокритеріальної оцінки ефективності державних цільових програм ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Запропоновано методику багатокритеріальної порівняльної оцінки ефективності державних цільових програм інноваційного розвитку економіки на стадії схвалення концепції. Методика дозволяє знайти фактори невизначеності та ризику різних аспектів ефективності державних цільових програм і проектів державно-приватного партнерства за допомогою апарату нечітких множин і дає змогу визначити ранг проекту програми з врахуванням як кількісних, так і якісних показників.

 

О.П. Бубенко, аспірант

Харківський національний університет міського господарства

Інноваційна орієнтація підприємств будівельної галузі

Визначено стратегічну роль інноваційного процесу в будівельній галузі за кризової ситуації. Розглянуто перспективи в інноваційному оновленні технологій будівництва і виробництва будівельних матеріалів. Названо основні причини браку інвестицій: звуження ринку будівельної продукції та зростання боргів, організаційно-правові бар’єри на шляху інноваційного розвитку будівельних підприємств, недосконале управління та нерозвинена інформаційна база щодо забезпечення завдань стратегічного розвитку. Запропоновано нову структуру елементів інноваційного потенціалу будівельних підприємств та необхідні зміни в їх інноваційній політиці.

 

В.Я. Брич, докт. екон. наук,

М.М. Федірко, канд. екон. наук,

І.І. Янік,

Тернопільський національний економічний університет

Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління витратами на підприємствах комунальної теплоенергетики України

Розглянуто теоретико-методологічні аспекти та удосконалення  організації інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління витратами на підприємствах комунальної теплоенергетики України. Обґрунтовано необхідність організації інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління витратами за процес ним підходом, що об’єктивно обумовлює необхідність переорієнтування системи менеджменту на процесно-орієнтоване управління.

 

В.І. Клименко,

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Узагальнено  концептуальний  підхід  до  виділення типів інноваційних стратегій підприємств легкої промисловості. У загальних рисах описано метод визначення відповідної для підприємства легкої промисловості інноваційної стратегії. Охарактеризовано основні типи  інноваційних стратегій, описані  їх параметри.

 

Зарубіжний досвід

Т.В. Писаренко,

Т.К. Кваша,

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Механізми розвитку інформаційного суспільства: європейський досвід

Досліджено формування інформаційного суспільства, визначальною характеристикою якого є його глобальний характер за умов, коли інформація і знання стають стратегічним ресурсом держави. Розглянуто один із напрямів розвитку інформаційного суспільства – відкритий доступ до результатів наукової діяльності, про що йдеться у багатьох документах ЮНЕСКО та Генеральної Асамблеї ООН. Проаналізовано механізми реалізації цієї ідеї в Європейському Союзі, зокрема у Великій Британії. Надано відповідні рекомендації для України.

Проблеми науки № 11-12, 2014

Зміст

 Інноваційно-інвестиційна діяльність

І.Ю. Єгоров, докт. екон. наук,

С.М. Черненко, канд. екон. наук,

Інститут економіки та прогнозування НАНУ

ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ІЗ СТАНДАРТАМИ ОЕСР

Розглянуто основні міжнародні документи, що визначають стандарти у галузі статистики науки та інновацій у країнах ОЕСР. Спеціальну увагу приділено проблемам, що виникають при застосуванні певних означень показників, які містяться у цих документах. Наведено рекомендації щодо адаптації деяких показників до умов України та запропоновано застосовувати «гібридну систему» статистики науки та інновацій, яка б поєднувала традиційні та нові індикатори.

 

І.О. Булкін, канд. екон. наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУ

Динаміка інтенсивності інноваційної активності в промисловості України в контексті реформування статистичного обліку

Досліджено динаміку інноваційної активності у вітчизняній промисловості на найдовшому часовому інтервалі статистичного спостереження. Спеціальну увагу приділено проблемам аналітичної практики, пов’язаним зі змінами, що відбулись внаслідок оновлення Класифікації видів економічної діяльності. Визначено основні зони розвитку і деградації в аспекті обсягу витрат на технологічні інновації на галузевому рівні.

 

наука виробництву

О.Г. Мельник, канд. екон. наук,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Наведено новий підхід до формування пріоритетних напрямів економічної політики з активізації процесів капіталізації нематеріальних активів підприємств промисловості інструментами фондового ринку. Розглянуто співвідношення в динаміці економічного зростання, фондового ринку, обсягу капіталу нематеріальних активів та визначено ступінь цих співвідношень. Також, розглянуто співвідношення даних показників із відповідними показниками інноваційної діяльності в промисловості України. Запропоновано матрицю пріоритетних напрямів економічної політики активізації процесів капіталізації нематеріальних активів підприємств промисловості, виходячи з системи заходів макроекономічного регулювання із залученням інструментів  фондового ринку.

 

А.А. Пабат, канд. екон. наук,

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ  АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Розглянуто сучасний стан світової альтернативної енергетики. Проаналізовано потенціал розширення використання відновлюваних джерел енергії України та доведено доцільність стимулювання  їх розвитку.

  

Т.І. Євтухова, канд. техн. наук,

Державне підприємство «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

Методика пошуку й здобуття інформації та знань про технології в базах даних

Запропоновано методику, яка може застосовуватися під час роботи інтелектуальних інформаційно-пошукових систем для вирішення завдань інформаційного пошуку, що дозволить знаходити найбільш релевантні документи з точки зору їх інформативності і видавати користувачеві інформацію, яка найчіткіше висловлює зміст документа.

 

ХІІ Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий» 

Проблеми науки № 10, 2014

Зміст

наука виробництву

К.В. Ущаповський, канд. екон. наук,

Харківський національний університет радіоелектроніки

СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

Узагальнено зміст базових теорій корпоративного управління, визначено напрями їх конвергенції. Обґрунтовано авторський теоретико-методологічний підхід до розбудови ефективної системи корпоративного управління, який дозволяє гармонізувати соціально-економічні інтереси акціонерів та стейкхолдерів; створити необхідні інституціональні передумови для уникнення надмірного впливу на менеджмент корпорації стейкхолдерів (шляхом специфікації корпоративних прав); не допустити зловживання економічною владою з боку акціонерів, менеджерів та стейкхолдерів у процесі суспільного розподілу.

 

Т.І. Євтухова, канд. техн. наук,

Державне підприємство «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

Технологічний трансфер і види класифікацій

         Розглянуто основні поняття, що використовуються при вирішенні проблеми трансферу технологій. Проведено аналіз завдань, які вирішуються при трансфері технологій. Подана характеристика перспективних напрямів та засобів реалізації трансферу технологій.

 

В.В. Кравчук, канд. екон. наук,

В.М. Гринчук, канд. техн. наук,

ДП «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації».

Основа діяльності Волочиського машинобудівного заводу – принцип економічної доцільності

Дослідження досвіду діяльності та основних результатів дотримання умов економічної доцільності в діяльності одного з успішних інноваційних підприємств Хмельницького регіону – відокремленого підрозділу «Волочиський машинобудівний завод» Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ».

Інноваційно-інвестиційна діяльність

І.В. Одотюк, докт. екон. наук,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Виробництво та споживання передових технологій в Україні

Сформульовано головні особливості сучасного етапу інноваційного розвитку вітчизняної промисловості, визначено та охарактеризовано основні тенденції виробництва та споживання передових технологій в економіці України

Проблеми науки № 9, 2014

Зміст

оцінка наукової діяльності

І.Ю. Єгоров, докт. екон. наук,

І.В. Козловський,

Інститут економіки та прогнозування НАНУ

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ТАБЛО ЄВРОСОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕС ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Розглянуто актуальну проблему використання оновленої версії індикаторів Інноваційного табло Євросоюзу для оцінки рівня інноваційного розвитку економіки України. Оцінено можливості інтеграції в міжнародний інноваційний простір на основі принципів і методології Інноваційного табло Євросоюзу.

 

І.В. Одотюк, докт. екон. наук,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Результативність державної політики розвитку високих технологій

Визначено та охарактеризовано особливості здійснюваної в Україні державної політики розвитку високих технологій, виокремлено порівняльні здобутки в сфері результативності стимулювання процесів наукового пошуку, реєстрації та впровадження наукових розробок.  

 

наука виробництву

М. І. Небава, канд. екон. наук,

О. В. Стрелюк

Вінницький національний технічний університет

Перехідні стани макроекономічних процесів в економіках транзитивного типу та їх регулювання

Проаналізовано різні підходи застосування грошового рівняння до регулювання економіки. Запропоновано таку нелінійну форму грошового рівняння, як кубічна парабола, та досліджено різні ефекти в залежності від сценаріїв розвитку економіки. Теоретичні висновки з аналізу нового грошового рівняння можуть бути покладені у розвиток методів антикризових заходів.

 

 Г.О. Копосов, канд. екон. наук,

Н.О. Адвокатова, канд. екон. наук,

Херсонський національний технічний університет

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ МАСИ ПРИБУТКУ ВЗУТТЄВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

Розглянуто можливості визначення взаємозв’язку окремих технологічних показників з масою прибутку взуттєвих підприємств. Побудовано інформаційну систему оцінювання стану виробництва під час розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства.

 

С.І. Травінська,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Методика оцінювання надійності постачальників молочної сировини для молокопереробного підприємства

Запропоновано методичний інструментарій оцінювання надійності постачальників сировини для підприємств молокопереробної промисловості на основі методу багатокритеріального аналізу з інтервальними даними COPRAS-G.

 

 

Проблеми науки № 7-8, 2014

Зміст

організація науки

Грига В. Ю., канд. екон. наук,

Єгоров І. Ю., докт. екон. наук,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАНУ

Вікова структура наукових кадрів України: стан та основні тенденції

Стаття присвячена питанню зміни вікової структури наукових кадрів України. Проаналізовано динаміку її змін з 2002 по 2012 роки, в тому числі в розрізі галузей. Визначено тенденції та характер процесів, що склалися у вікових групах. зроблено висновок про необхідність зміни розробки системи заходів щодо залучення та закріплення молоді у науково-технічній сфері та створення умов для розвитку наукової кар’єри з метою підвищення ефективності наукової діяльності в цілому.

 

Інноваційно-інвестиційна діяльність

В.А. Денисюк, канд. техн. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им.

Г.М. Доброва НАНУ

В.С. Мальцев,

Государственное учреждение «Инновационный центр НАН Украины»

   ИННОВАЦИОННОСТЬ ЭКОНОМИКИ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА

Проведен анализ инновационности экономики Харьковского региона в 2006-2012 гг. на основании сравнительного изучения финансирования научных и научно-технических работ, затрат на инновационную деятельность и годовой производительности труда в регионе в текущих и постоянных ценах, расчета экспорта продукции 4-го ТУ и 5-го ТУ и других показателей. Определены индексы инновационности по выбранным показателям и выделены преимущества и ограничения в инновационном развитии области.

 

оцінка наукової діяльності

Сичкаренко К.А., канд. географ. наук

ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»

Мотивация ученых к коммерциализации результатов научно-исследовательских работ: распределение награды исследователя

Рассмотрена сущность механизма распределения награды исследователя и ее значение для коммерциализации результатов научно-исследовательских работ и интенсификации процессов трансфера технологий. Осуществлен анализ применения данной практики в Украине и за рубежом.

 

наука виробництву

М.І. Небава, канд. екон. наук,

О.В. Стрелюк,

Вінницький національний технічний університет

Економіко-математичне моделювання економічного розвитку України за допомогою динамічного міжгалузевого балансу. Частина 2

Розглянуто різні підходи до моделювання розвитку економіки країни за допомогою моделі міжгалузевого балансу. Виокремлено кінцево-різницеве спрямування побудови МГБ як найбільш перспективне. Пристосовано до існуючих моделей динамічного МГБ. На основі удосконаленої моделі МГБ зроблено прогноз розвитку економіки України на найближчі десять років та проаналізовано вірогідні варіанти антикризової політики.

 

О.О. Скляренко,

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Міжнародна конкуренція в сфері перспективних технологій

      Проведено стислий аналіз досвіду та ситуації в сфері новітніх технологій (нанотехнологій та наноіндустрії) провідних країн світу. Проаналізовано перші вдалі вітчизняні кроки в сфері нанодіяльності. Запропоновано шляхи та механізми комерційного впровадження результатів науково-технічної діяльності.

 

 

Зарубіжний досвід

 Л.І. Федулова, докт. екон. наук,

Київський національний торговельно-економічний університет

Г.О. Андрощук, канд. екон. наук,

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Розглянуто еволюцію процесу формування й реалізації науково-технологічної та інноваційної політики Європейського Союзу як елемента спільної економічної політики. Показано, що здійснення рамкових програм науково-технологічного та інноваційного розвитку країн ЄС привело до зміни соціально-економічної моделі, розвитку науково-технологічної інтеграції, проте не в достатній мірі сприяло посиленню їхньої конкурентоспроможності. Визначено виклики для України в умовах її євроінтеграційних устремлінь й запропоновано заходи щодо пошуку адекватних відповідей на них.

 

Проблеми науки №6, 2014

Зміст

фінансування науки

І.О. Булкін, канд. екон. наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

Головні тенденції фінансування науково-технічної діяльності в Україні: чвертьстолітній досвід спостереження

Розглянуто основні риси процесів фінансування наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок в Україні в 1989-2013 рр. Спеціальну увагу було приділено порівнянню вітчизняної динаміки з розвитком науково-технічного потенціалу в інших країнах світу в аспекті абсолютних та відносних показників, у тому числі рівня питомих витрат на душу населення та працівника основної зайнятості. Зроблено висновок про деградацію арсеналу державного впливу на розвиток науково-технологічної сфери, у тому числі неадекватність діючого нормативу бюджетних видатків на НДДКР.

 

наука виробництву

 М.І. Небава, канд. екон. наук,

О.В. Стрелюк,

Вінницький національний технічний університет

Економіко-математичне моделювання економічного розвитку України за допомогою динамічного міжгалузевого балансу. Частина 1

Розглянуто різні підходи до моделювання розвитку економіки країни за допомогою моделі міжгалузевого балансу. Виокремлено кінцево-різницеве спрямування побудови МГБ як найбільш перспективне. Пристосовано до існуючих моделей динамічного МГБ. На основі удосконаленої моделі МГБ зроблено прогноз розвитку економіки України на найближчі десять років та проаналізовано вірогідні варіанти антикризової політики.

 

І.В. Одотюк, докт. екон. наук,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Перспективи забезпечення зростання високотехнологічного виробництва в Україні

Представлено аналітичну оцінку ретроспективи та перспективи розвитку високотехнологічного виробництва в Україні з огляду на ефективність регуляторної, інноваційної та інвестиційної складових національної економічної політики.

 

С.В. Богдан

Українсько-Російський інститут (філії) Московського державного машинобудівного університету (МАМІ)

Моделювання системи підтримки інноваційно спрямованої взаємодії великих і малих підприємств

Здійснено моделювання системи підтримки інноваційно спрямованої взаємодії великих і малих підприємств на рівні Чернігівської області, розроблено поетапний алгоритм дослідження моделі, визначено рівень ефективності впровадження системи та тип потенціалу системи, на основі яких запроваджено стратегії підтримки розвитку інноваційно спрямованої взаємодії великих і малих підприємств на засадах державно-приватного партнерства.

Проблеми науки №4-5, 2014

Зміст

Інноваційно-інвестиційна діяльність

Т.К. Кваша,

О.Ф. Паладченко,

Український інститут науково-технічної та економічної інформації

Інноваційна політика як основа еко-інноваційної політики та політики «зеленого» зростання: її напрями та інструменти

Розглянуто результати науково-дослідної роботи, проведеної Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації за напрямом еко-інноваційної діяльності. На основі світових та вітчизняних джерел досліджено значення «зелених» інновацій у контексті «зеленого» зростання, їх критерії та напрями у розвинених країнах та тих, що розвиваються; роль міжнародного співробітництва; напрями та інструменти інноваційної політики як основи еко-інноваційної політики та політики «зеленого» зростання. Зазначено, що одним із головних завдань, зокрема в Україні, є вибір напрямів та інструментів реалізації екологічної інноваційної політики при розробленні її стратегії.

 

наука виробництву

Т.В. Груздова,

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України

Комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності на провідних підприємствах фармацевтичної галузі

Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності підприємств фармацевтичної галузі України. Виявлено проблеми у створенні наукових розробок та комерціалізації їх результатів. Наведено результати стану нематеріальних активів на балансах фармацевтичних підприємств України. Внесено пропозиції щодо активізації винахідницької діяльності та капіталізації прав на об’єкти інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів та підвищення ефективності їх використання на вітчизняних підприємствах фармацевтичної галузі.

 

В.В. Кравчук, канд. екон. наук,

В.М. Гринчук, канд. техн. наук,

В.М. Кулик, канд. техн. наук,

ДП «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації»

АРМ фахівця з питань патентно-кон’юктурних досліджень та комерціалізації результатів технологічної діяльності

Запропоновано електронну автоматизовану систему пошуку наукової, науково-технічної, технологічної, економічної та іншої кон’юнктурно-комерційної інформації на основі нових інформаційних технологій та телекомунікацій. Здійснено аналіз існуючої системи пошуку, розроблено алгоритм та методику організації інформаційного пошуку. Запропоновано зовнішні джерела інформації для цієї системи.

 

А.О. Маслюківська,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сучасні тенденції та нестандартні підходи до організації інноваційної діяльності підприємств

Розглянуто особливості сучасного розуміння інноваційної діяльності та підходів до її організації на основі порад провідних фахівців та досвіду компаній-лідерів у галузі інновацій.

 

 

Проблеми науки №3, 2014

Зміст

Інноваційно-інвестиційна діяльність

А.Р. Дунська, канд. екон. наук,

А.Г. Локота,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Інноваційні механізми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку

Розглянуто напрями підвищення конкурентоспроможності на інноваційній основі. Проаналізовано сучасний стан та проблеми інноваційної діяльності країни. Наведено шляхи вирішення проблем в інноваційному секторі шляхом аналізу світових тенденцій.

 

оцінка наукової діяльності

 

С.Г.Бублик, канд.тех.наук, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Визначено підходи до створення в Україні сучасної системи державного стимулювання дослідницької діяльності. Виявлені особливості кар’єрних орієнтацій дослідників повинні стати основою для розроблення відповідних механізмів державного стимулювання їх професійної кар’єри.


Г.П. Задорожня, канд.вет.наук,

Т.К. Кваша,

О.Ф. Паладченко,

Г.В. Новицька,

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Оцінка діяльності наукових установ України з використанням моніторингу дисертаційних робіт та індексів цитування

Розглянуто результати науково-дослідної роботи щодо оцінки діяльності наукових установ НАН України, НААН України, НАМН України з використанням таких інструментів як моніторинг дисертаційних робіт, захищених дисертацій в 2000–2012 рр. за галузями науки «енергетика», «сільськогосподарські науки», «медичні науки» та індексів цитування.

 

наука виробництву

О.М. Роїк, докт. техн. наук,

Н.П. Карачина, докт. екон. наук,

О.В. Стрелюк,

Вінницький національний технічний університет

Побудова міри ринкової концентрації виробників на засадах статистичної теорії інформації

Визначено та проаналізовано поняття індексу концентрації виробників на ринку на засадах статистичної теорії інформації. Винайдено та з’ясовано зв’язки між математичною формою ентропії та економічним змістом низки ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Використання нового індексу концентрації виробників має покращити заходи інформаційної безпеки підприємств на ринку та державної антимонопольної політики.

 

О.В. Собкевич, канд. екон. наук, Національний інститут стратегічних досліджень

Підтримка експорту товарів машинобудівної галузі України: напрями і заходи промислової політики держави

Проаналізовано показники динаміки і товарної структури експорту машинобудівної продукції України. Визначено проблеми, які впливатимуть на подальші тенденції експорту ключових товарних груп машинобудівної галузі. Запропоновано заходи державної політики підтримки експорту товарів машинобудівної промисловості України.

 

Зарубіжний досвід

Н.А. Мамонтова, докт. екон. наук, Національний університет “Острозька академія”

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЯК ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Узагальнено характер інтеграційних процесів у сфері вищої освіти країн ЄС. Показано роль інтеграційних процесів у сфері вищої освіти в контексті реалізації постіндустріальної парадигми розвитку суспільства. Обгрунтовано доцільність застосування передового досвіду країн ЄС в українській практиці реалізації політики у сфері розвитку вищої освіти.

 

Проблеми науки №2, 2014

Зміст

фінансування науки

И.А. Булкин, канд. екон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва НАН Украины

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР В УКРАИНЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

Рассмотрены процессы финансирования научных исследований и опытно-конструкторских разработок в Украине со стороны органов государственной власти в 2001–2012 гг. Специальное внимание уделено методологическим вопросам определения функциональной роли этого канала ресурсной поддержки среди других инструментов государства, оценке его интенсивности в сравнении с другими источниками средств и структурным особенностям распределения ресурсов сектора по ведомственной и предметно-дисциплинарными классификациями. Сделан вывод про ущербность сужения арсенала мер государственного влияния на развитие научно-технологической сферы в сторону доминанты прямого бюджетного финансирования научно-технических организаций, тенденция к чему наблюдается в Украине в последние годы.

 

Інноваційно-інвестиційна діяльність

І.В. Власова, канд. екон. наук, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

         ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ

Виокремлено рівні комплексної оцінки інвестиційної привабливості об’єктів інвестування, визначено підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіонів (галузей). Оцінено інвестиційну привабливість України на макроекономічному рівні за показниками індексів потенціалу та фактичного залучення прямих іноземних інвестицій.

 

Т. М. Янковець, канд. екон. наук,  Київський національний університет технологій та дизайну

АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ

Обґрунтовано роль програмних та проектних менеджерів в управлінні інноваційними програмами і проектами. Систематизовано підходи до управління інноваційними проектами і програмами. Адаптовано до управління проектами і програмами в процесі планування і контролю концепції збалансованої системи показників та вартісно-орієнтованого управління.

 

наука – виробництву

 О.В. Стрелюк, Вінницький національний технічний університет

Розвиток підприємства як структурної одиниці у системіринкової економіки УкраЇни

Розглядається розвиток економіки України з системної точки зору як структурно-складної економічної системи. З’ясовано, що складнощі побудови сучасної ринкової економіки полягають у подовженні старих стереотипів господарської діяльності. Зроблено висновок, що найбільш перспективним засобом вирішення питань економічного зростання є розробка та побудова сучасної системи бюджетування на підприємстві.

 

О.В. Іватьо, Інститут регіональних досліджень НАН України (м.Львів)

ОБЛІК  НЕМАТЕРІАЛЬНИХ  АКТИВІВ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Розглянуто основні аспекти ідентифікації та визнання нематеріальних активів (НМА) в системі міжнародних стандартів фінансової звітності. Показано особливості обліку окремих видів НМА у сфері ІТ-технологій (програмне забезпечення, операційні системи, бібліотечні фонди, веб-сторінка), оцінки об’єктів НМА.

 

 

Проблеми науки №1, 2014

Зміст

 організація науки

О.В. Іватьо, Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів)

РИНОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ:СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СПЕЦИФІКА, ПРОБЛЕМИ

Розглянуто сутність, функції, специфіку, взаємодію суб’єктів і об’єктів, проблеми розвитку ринку інтелектуальної власності (ІВ) в Україні. Наведено авторське визначення поняття ринку ІВ, аналіз сегментів ринку: об’єктів авторського права і суміжних прав, промислової власності, патентно-ліцензійної діяльності, селекційних досягнень, оцінки ІВ і нематеріальних активів, фінансування науково-технічної діяльності. Показано головні проблеми організації і забезпечення функціонування системи охорони ІВ в Україні, умови ефективного функціонування ринку ІВ.

 

Інноваційно-інвестиційна діяльність

В.Н. Парсяк, докт. екон. наук,

О.П. Кириченко, канд. екон. наук,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

    СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОГЛЯДУ НА СПЕЦИФІКУ СУДНОБУДУВАННЯ

Запропоновано авторське бачення економічної природи інноваційної діяльності, здатної забезпечити гідне місце України у співтоваристві розвинених світових економік. Визначено зв’язок між категоріями «інновативність» та «моральне зношування», який створює вододіл між новаторськими нововведеннями та псевдоінноваціями, здатними, хіба що спотворити реальний стан речей у сфері, яка розглядається.

 

В.В. Бугас, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Показано роль інноваційної діяльності як каталізатора нарощування інтелектуального капіталу. Проаналізовано тенденції інноваційної активності. Внесено пропозиції з питань удосконалення механізму управління інтелектуальним капіталом.

 наука – виробництву

С.В. Богдан, Українсько-Російський інститут (філія) федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Московський державний відкритий університет ім. В.С. Чорномирдіна»

Активізація взаємодії великих і малих підприємств як чинник інноваційного розвитку

Досліджено форми, механізми та соціально-економічні ефекти взаємодії великих і малих підприємств. За результатами емпіричного дослідження у Чернігівській області розроблено організаційну модель активізації взаємодії різномасштабних підприємств у низькоконкурентному середовищі.

 

В.В. Кравчук, канд. екон. наук,

В.М. Гринчук, канд. техн. наук,

ДП «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації»

О.В. Гринчук, ВНЗ «Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія»

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес як шлях модернізації системи освіти (на прикладі роботи НВЗ Хмельницької області)

Розглянуто проблеми інноваційного розвитку освіти та освітніх інновацій. Досліджено питання впровадження інноваційних технологій в освітній процес у вищих навчальних закладах Хмельницької області. Визначено, що основною характеристикою інноваційної педагогічної діяльності вищого навчального закладу є підвищення результативності освітнього процесу.

 

Зарубіжний досвід

Н.А. Мамонтова, докт. екон. наук, Національний університет “Острозька академія”

ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЄС

Показано роль інформаційних технологій у навчальному процесі. Проаналізовано досвід вищих навчальних закладів європейських країн у сфері впровадження інформаційних технологій. Внесено пропозиції з адаптації та застосування вказаного досвіду.

 

рецензії

Рецензія на монографію Ісакової Н.Б.

«Підприємства України: інноваційна діяльність та мережева взаємодія» (російською мовою)

 

Проблеми науки №12, 2013

Зміст

організація науки

С.Г. Натрошвілі, канд. екон. наук, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЄС

Проаналізовано особливості розвитку ринку освітніх послуг, проблеми та перспективи інтеграції України в європейський освітній простір. Визначено ключові напрями формування ефективної політики у сфері вищої освіти.

 

інноваційно-інвестиційна діяльність

В.А. Денисюк, канд. техн. наук, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАНУ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: ПРИМЕНЕНИЕ К ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработана методика оценки индекса инновационного развития экономики региона на основе определения индексов инновационности по выбранным показателям инновационного процесса. В числе одиннадцати   индикаторов использованы показатели экспорта продукции 4-го и 5-го ТУ в регионе. Методика применена для оценки инновационного развития Луганской области в 2006–2011 гг. и позволяет выделять как конкурентные преимущества так и слабые стороны в инновационном развитии экономики региона.

 

О.О. Скляренко, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Інформаційні технології в сиcтемі інноваційного розвитку та трансферу технологій

Розглянуто та проаналізовано ситуацію в сфері комерціалізації науково-технічних розробок та трансферу технологій. Запропоновано шляхи та механізми комерційного впровадження результатів науково-технічної діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій.

 

наука – виробництву

В.М. Бегма, докт. екон. наук,

Б.П. Щеглюк,

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

Перспективи України щодо експорту технологій виробництва товарів військового призначення та подвійного використання як інноваційного напряму розвитку вітчизняної економіки

Розглянуто етапи формування, сучасний стан та тенденції розвитку трансферу технологій як елементу міжнародних економічних відносин, здійснено аналіз діяльності України на міжнародному ринку озброєння та військової техніки щодо експорту військових технологій, проаналізовано основні показники вітчизняного експорту, виокремлено економічну доцільність та перспективи України щодо експорту військових технологій.

 

С.М. Удовиченко, канд. екон. наук, ДУ «Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України»

ДО ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ В АГРАРНІЙ НАУЦІ

Проаналізовано еволюцію планування науково-дослідних робіт в аграрній науці відповідно до державних законодавчих актів з цього питання. Обґрунтовано необхідність створення ефективної і злагодженої системи планування науково-дослідних робіт згідно з державним плануванням соціально-економічного розвитку держави. Запропоновано розробити Державну цільову науково-технічну програму розвитку пріоритетних видів інноваційних продуктів та інноваційної продукції аграрної науки, що дозволить принципово удосконалити механізм державного регулювання наукової діяльності.

 

О.М. Чубка, Національний університет “Львівська політехніка”

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

Проаналізовано стан і умови формування оборотного капіталу у корпоративному секторі. Наведено результати узагальнень з питань організації фінансування оборотного капіталу у корпоративному секторі. Внесено пропозиції щодо впровадження інноваційних технологій організації фінансування оборотного капіталу у корпораціях.

 

Р.В.Пинда, канд.екон.наук,  Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ

Розглянуто й обгрунтовано розробку рекомендацій щодо створення концепції розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні. Запропоновано напрями реалізації концептуальних завдань регіональної політики розвитку регіональних будівельних кластерів.

 

Проблеми науки №11, 2013

Зміст

Фінансування науки

 

И.А. Булкин, канд. экон. наук, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины

Сравнительный анализ основных тенденций финансирования инновационной деятельности в промышленности Украины и Беларуси. Часть 2

Исследована динамика инновационных затрат в промышленности в текущих и постоянных ценах, а также в расчёте на душу населения за весь период статистического наблюдения. Специальное внимание уделено соотношению финансирования инноваций с объёмами ВВП и реализованной продукции, а также роли национальных экономических субъектов в этом процессе в обеих странах.

інноваційно-інвестиційна діяльність

В.А. Денисюк, канд. техн. наук, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУ

В.С. Мальцев, Державна установа «Інноваційний центр НАН України»

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ: МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ, ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

       Розроблено методичні підходи до аналізу інноваційності економіки регіону та розглянуто їх особливості. Для Донецького регіону проведено аналіз змін обраних показників інноваційної діяльності у 2006-2011 роках, розрахунки індексів інноваційності за показниками та інтегральних індексів інноваційності економіки за кожним роком. Визначено конкурентні переваги та проблеми в розвитку економіки регіону.


О.Ю. Самойліков, Центр дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

Особливості інституціонального середовища для впровадження державно-приватного партнерства у науково-технічній та інноваційній сфері в Україні

Досліджено особливості інституціонального середовища державно-приватного партнерства в Україні. Розглянуто інструменти стимулювання та фінансування проектів державно-приватного партнерства у науково-технічній та інноваційній сферах, надано пропозиції щодо стимулювання розвитку такого партнерства.

 

Н.М. Лінчевська, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки

ім. Г.М. Доброва НАН України

Комплексний підхід до оцінки інноваційно-інвестиційних проектів в газовій галузі

Розглянуто проблеми оцінки інноваційно-інвестиційних проектів у газовій галузі. Досліджено як загальні підходи до аналізу ефективності подібних проектів, так і особливості, зумовлені галузевою специфікою. Особливу увагу приділено необхідності розробки комплексного підходу до оцінки проектів, який завдяки використанню різних наборів показників дозволяє найповніше проаналізувати різні аспекти реалізації проектів.


оцінка наукової діяльності

С.Ю. Солодовников, докт. экон. наук, Белорусский национальный технический университет (г. Минск),

Н.А. Симченко, докт. экон. наук, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,

В.К. Щербин, канд. филол. наук, Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси (г. Минск)

Факторы, определяющие влияние социального капитала на снижение транСакционных издержек национальной экономики: на примере Украины и Беларуси

Раскрыта сущность социального капитала как социально-экономического феномена. Под последним понимается сумма выгод, получаемых субъектами от взаимных информационных действий (как совокупности межличностных отношений, снижающих трансакционные издержки) с целью взаимовыгодного сотрудничества, реализуемого путем информационного обмена. Проанализированы основные факторы, определяющие влияние социального капитала на снижение трансакционных издержек национальной экономики (доверие; личные связи и отношения между индивидами; общие нормы, ценности и убеждения индивидов; социальные и деловые сети; партнерские трудовые отношения; социальные сообщества и добровольные ассоциации).

наука – виробництву

Н.О. Бабіна, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ

         Узагальнено виклики посткризового розвитку, які здатні значимо вплинути на стан економічної безпеки підприємств (корпоративного сектора). Проаналізовано основні економічні ризики, що виникають на рівні сучасного підприємства. Наведено пропозиції з впровадження інноваційних технологій управління економічною безпекою.

 

О.М. Чубка, Національний університет “Львівська політехніка”

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

Проаналізовано стан і умови формування оборотного капіталу у корпоративному секторі. Наведено результати узагальнень з питань організації фінансування оборотного капіталу у корпоративному секторі. Внесено пропозиції щодо впровадження інноваційних технологій організації фінансування оборотного капіталу у корпораціях.

 

Проблеми науки №10, 2013

Зміст

Фінансування науки

И.А. Булкин, канд. экон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН  Украины

Сравнительный анализ основных тенденций финансирования инновационной деятельности в промышленности Украины и Беларуси. Часть 1

Исследована динамика инновационных затрат в промышленности в текущих и постоянных ценах, а также в расчёте на душу населения за весь период статистического наблюдения. Специальное внимание уделено соотношению финансирования инноваций с объёмами ВВП и реализованной продукции, а также роли национальных экономических субъектов в этом процессе в обеих странах.

оцінка наукової діяльності

 В. А. Денисюк, канд. техн. наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

АНАЛІЗ ВПЛИВУ  ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ  НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Проведено  порівняльний  аналіз конкурентоспроможності регіонів України  у 2012 та 2011 роках за результатами їх моніторингу Фондом «Ефективне управління» за методологією ВЭФ. Досліджено вплив таких факторів як технологічна готовність, рівень розвитку бізнесу, включаючи регіональну кластерізацію та інновації, на конкурентоспроможність регіонів. Розглянуто деякі особливості інноваційних кластерів та науково-виробничих кластерів.

 

Ю.Н. Правик, канд. экон. наук,

Государственное предприятие «Центр научно-технической информации и содействия инновационному развитию Украины»

Геополитическая траектория международного научно-технологического развития. Позиции Украины

          Рассмотрено влияние глобализации на развитие науки и техники в Украине, проанализированы причины возникающих проблем в развитии наукоемких отраслей Украины и причины недееспособности многих государственных программ для развития наукоемкой отрасли. Исследованы показатели объема созданной добавленной стоимости высокотехнологичного сектора экономики Украины, приведен анализ дохода на душу населения Украины от экспорта высокотехнологичной продукции. Предоставлены рекомендации для научных учреждений и организаций Украины по улучшению показателей своей работы на основе «переориентации» организации работы к  потребностям рынка.

 

наука – виробництву

І.В. Одотюк, докт. екон. наук,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Вітчизняна сфера наукомісткого виробництва: проміжні підсумки стимулювання економічного відтворення

Виокремлено складові результативності розвитку наукомісткого виробництва в Україні, визначено та проаналізовано підсумки відтворення процесів виробництва, експорту та фінансування наукових досліджень в сфері високотехнологічних розробок, сформульовано висновки щодо перспективи успішного здійснення технологічної модернізації української економіки

 

Е.В. Молина, канд. экон. наук,

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

Интеллектуальный труд как фактор капитализации экономики регионов Украины

Выявлены особенности интеллектуального (инновационного) труда и его роль в формировании человеческого капитала нового типа и капитализации экономики; обоснованы взаимосвязь и взаимообусловленность процессов капитализации и социализации в инноватизации экономики региона и необходимость формирования институциональной среды для превращения активов региона в капитал.

 

В.М. Шемаєв, докт. військ. наук,

Воєнно-дипломатична академія

Потенціал покращення стану економічної безпеки України в бюджетній сфері як результат детінізації економіки

Проаналізовано стан тінізації економіки України в контексті її впливу на економічну безпеку в бюджетній сфері. Запропоновано напрями детінізації економіки та  визначено потенційні обсяги бюджетних надходжень до Зведеного бюджету України завдяки детінізації.

Проблеми науки №9, 2013

Зміст

Фінансування науки

И.А. Булкин, канд. экон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины

Сравнительное исследование иностранного финансирования НИОКР по экономической и предметно-тематической классификациям.

      Рассмотрены расхождения, связанные с использованием статусного и тематического вариантов Классификации видов экономической деятельности в аспекте иностранного финансирования НИОКР. Специальное внимание уделено как сравнению абсолютных размеров ресурсных потоков в постоянных ценах, так и тенденциям в изменении доли иностранных средств в совокупном финансировании по избранным объектам классификации.

Організація науки

С.Г. Натрошвілі, канд. екон. наук,

Київський національний університет технологій та дизайну

Ідентифікація викликів та ризиків розвитку сфери вищої освіти в умовах економічної нестабільності.

      Показано можливості ідентифікації ринкових викликів у сфері вищої освіти. Обгрунтовано важливість підтримки стабільності розвитку вищої освіти в умовах економічної нестабільності. Внесено рекомендації щодо удосконалення функціонування механізму підтримки стійкого розвитку сфери вищої освіти України.

 Інноваційно-інвестиційна діяльність

Е.В. Молина, канд. экон. наук,

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

Инновации и спрос на компетенции

     Проанализированы условия и тенденции становления компетентностного подхода в зарубежной практике, исследовано влияние инновационной динамики на структуру компетенций рабочей силы, проведен анализ проблем внедрения указанного подхода в национальную экономику и обоснованы институты его поддержки.

 Наука виробництву

О.В. Стрелюк,

Інститут економіки та прогнозування НАН України

Моделювання фінансово-економічної діяльності підприємства засобами лінійного програмування

     Розглянуто низку економіко-математичних моделей фінансово-економічної діяльності, які можуть бути основою формалізації стратегій реінжинірингу. Виділено основні елементи фінансових засобів, які беруть участь у відтворенні капіталу, та функціональні зв’язки між ними. Розроблено поточно-фінансову схему (ПФС) операційної діяльності підприємства на засадах понять та даних фінансового аналізу. Побудовано економіко-математичну модель операційної діяльності підприємства засобами лінійного програмування, яке є найприйнятнішим засобом для вирішення завдання цього класу.

 

В.В. Кравчук, канд. екон. наук,

В.М. Гринчук, канд. тех. наук,

ДП «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації»

Стратегія розвитку інноваційної політики ДП «Красилівський агрегатний завод» Хмельницького регіону

      Розглянуто перспективи економічного розвитку підприємства Хмельницького регіону на інноваційних засадах, що пов’язані з інноваційним пошуком ринкових можливостей, дослідженнями маркетингу, управління фінансами. Показано впровадження інноваційних технологій у виробництво підприємств з використанням ресурсів та залученням науково-технологічного і інноваційного потенціалу.

 

Б.О. Бутко,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Специфіка прихованих інтересів на ринку прихованих технологій

      В статі розглянуто специфіку реалізації прихованих інтересів на ринку прихованих технологій. Визначено форми реалізації прихованих інтересів на ринку прихованих технологій, досліджено історію розвитку специфіки прихованих інтересів на ринку прихованих технологій, охарактеризовано методи реалізації прихованих інтересів на ринку прихованих технологій.

 

Проблеми науки №8, 2013

Зміст

Фінансування науки

И.А. Булкин, канд. экон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины

Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по тематическому профилю научных и научно-технических организаций

Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением Классификации видов экономической деятельности, наполнение содержания которой было осуществлено на основе информации Классификации видов научно-технической деятельности. Исследованы положительные и отрицательные особенности использования этой классификации для отражения исследований и разработок в отраслевом аспекте.

інноваційно-інвестиційна діяльність

 О.С. Попович, докт. екон. наук,

К.Ю. Редько,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН (ПОЗИЦІЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ).

Проаналізовано результати опитування уряду Автономної республіки Крим та обласних державних адміністрацій, областей, в яких були створені СЕЗ, щодо механізмів державної підтримки спеціальних економічних зон та перспектив їх подальшого розвитку. Констатується одностайна думка місцевих органів влади про те, що відміна пільг для СЕЗ була помилкою і назріла необхідність повернутися до цього питання на законодавчому рівні.

Оцінка наукової діяльності

 Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, Т. К. Кваша, Г.В. Новіцька,

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Розробка пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку методом форсайтних досліджень

Розкрито методологію виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок. Для визначення стану і перспективних напрямів наукових досліджень в Україні проаналізовано роботу наукових колективів за тематичним напрямом, кількість захищених дисертацій, надрукованих статей у фахових виданнях. Залучення пріоритетних технологій, одержаних за допомогою експертних оцінок, при впровадженні у практику дасть змогу підвищити рівень комерціалізації досягнень вітчизняної науки, забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної економіки.

 наука – виробництву

 В.Б. Буторіна,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

РОЗВИТОК НАУКОЄМНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Обгрунтовано зростаюче значення наукоємних галузей у структурі світового і національного господарства та наведено напрями їх комплексної державної підтримки. Проаналізовано стан, структуру і перспективи розвитку приладобудування та електронної промисловості України.

Ю.Н. Правик, канд. техн. наук,

ГП «Центр научно-технической информации и содействия инновационному развитию Украины»

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ: АНАЛИЗ УКРАИНСКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК КОМПАНИИ BOEING

Проанализировано нынешнее состояние авиационной промышленности Украины. Рассмотрены перспективные совместные украинско-российские проекты как фактор взаимовыгодного сотрудничества самолетостроителей двух государств. Исследованы успешные управленческие производственные практики лидера мирового авиастроения – компании Boeing, применяя которые, украинский производитель может значительно повысить уровень своей конкурентоспособности на мировом рынке.

Н.А. Мамонтова, канд. екон. наук,

Національний університет “Острозька академія”

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В СУЧАСНІЙ КОРПОРАЦІЇ

Узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення вартості компанії в нових умовах. Проаналізовано стан і проблеми українських компаній з точки зору доцільності запровадження управління вартістю.

ПРОБЛЕМИ НАУКИ №7, 2013

Зміст

Фінансування науки

И.А. Булкин, канд. екон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН  Украины

Иностранные поступления как структурный элемент совокупного финансирования НИОКР в Украине (аспект Классификации видов научно-технической деятельности)

  Рассмотрены тенденции изменения доли иностранных средств в совокупном финансировании исследований и разработок в стране в призме Классификации видов научно-технической деятельности. На основе  анализа динамики и структуры расходов по выбранным объектам этой классификации произведена оценка состава сектора многоотраслевых организаций в дисциплинарном аспекте.

 

оцінка наукової діяльності

Н.С. Зінченко,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

Участь українських науковців у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу

Розглянуто досвід та перспективи участі України у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України і динаміку участі українських вчених у 7-й РП. Представлено загальну характеристику Сьомої Рамкової програми ЄС. Визначено важливу роль у популяризації та активізації досліджень українських вчених їхньої участі в міжнародних програмах, зокрема у рамкових програмах ЄС.

наука – виробництву

 

Д.О. Сидоренко,

Науково-дослідний економічний інститут Мінекономрозвитку і торгівлі України

Аналіз внутрішнього ринку товарів машинобудування  та Перспективи його розвитку

Проаналізовано структуру внутрішнього ринку інвестиційних товарів та її динаміку, а також визначено ємність відповідних внутрішніх ринків машинобудівної продукції. Висловлено пропозиції щодо пріоритетності збільшення виробництва інвестиційної продукції, орієнтованої на внутрішній ринок, та наголошено на важливості диверсифікації відповідних виробництв.

 

 І.С. Зінов’єва, канд. екон. наук,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Запропоновано концепцію дослідження процесів інтеграції промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку, реалізація якої спрямована на здійснення системного аналізу тенденцій та прогнозування розвитку. Особливий акцент в представленій концепції зроблено на прогнозуванні результатів діяльності та розвитку інтегрованих промислових підприємств, що створює умови для підвищення рівня конкурентоспроможності таких систем у сфері металургійного виробництва.

 

О.О. Демидюк,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розглянуто сутність та значення стратегічного управління маркетингом інновацій в діяльності підприємства. Узагальнено закордонні і вітчизняні методичні підходи до розробки інноваційної маркетингової стратегії підприємства. Виявлено особливості формування маркетингової стратегії інноваційних продуктів.

 

О.Є. Веселовська, канд. екон. наук,

Криворізький національний університет 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Викладено результати теоретико-методологічних узагальнень еволюції поняття “диверсифікація”. Висвітлено підходи до оцінки ефективності запровадження стратегії диверсифікації.

 

ПРОБЛЕМИ НАУКИ №6, 2013

Зміст

Фінансування науки

И.А. Булкин, канд. екон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН  Украины

Особенности иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов научно-технической деятельности

Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок в стране с использованием наиболее детальной классификации, применявшейся для отражения дисциплинарного аспекта развития научно-технического потенциала в стране в 2001–2011 гг. – Классификации видов научно-технической деятельности. На основе  анализа динамики и структуры расходов выявлены фактические приоритеты зарубежных экономических субъектов касательно организации проведения исследований и разработок в разрезе их тематического профиля.  

Організація науки

С.Г. Натрошвілі, канд. екон наук

Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Показано роль і значення вищої освіти в економічному розвитку. Обгрунтовано важливість розвитку вищої освіти в контексті побудови економіки знань. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення функціонування сфери вищої освіти України з урахуванням завдань переходу економіки на інноваційну модель розвитку.

 

наука – виробництву

О.В. Стрелюк,

Інститут економіки та прогнозування НАН України

ПЕРЕДУМОВИ ВВЕДЕННЯ ОДНОРІДНОЇ МАТРИЦІ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВСІХ РІВНІВ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто питання підвищення ефективності моделювання та прогнозування складних економічних систем всіх рівнів на підґрунті методології системи національних рахунків (СНР) та оптимізаційних схем математичного програмування.

 

І.О. Башинська,

Одеський національний політехнічний університет

Характеристика новітніх маркетингових комунікацій з позиції ВИКОРИСТАННЯ їх для промислових підприємств

Розглянуто новітні маркетингові комунікації: визначено їхню сутність, особливості та перспективи використання. Проаналізовано, які з них відповідають потребам промислових підприємств, та надано рекомендації щодо їх використання.

 

О.О. Демидюк,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ “ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ” ТА ПОКАЗНИКІВ ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ

Досліджено категорію «продуктивність  праці» та сучасні методи її оцінки. Узагальнено теоретичні основи визначення методики оцінки економічної категорії “продуктивність праці”. Здійснено аналіз взаємозв’язку продуктивності праці з іншими стадіями циклу підвищення її результативності.

Проблеми науки №5, 2013

Зміст

фінансування науки

И.А. Булкин, канд. екон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН  Украины

Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме Классификации видов экономической деятельности по статусной принадлежности научных и научно-технических организаций

Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок с применением основной классификации, используемой для отражения экономических в стране – Классификации видов экономической деятельности. На основе анализа динамики и структуры расходов выявлены фактические приоритеты зарубежных экономических субъектов при организации проведения исследований и разработок в отраслевом аспекте.

інноваційно-інвестиційна діяльність

М.П. Денисенко, докт. екон. наук,

І.В. Воронков,

Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Узагальнено дослідження проблем інноваційного розвитку національної економіки з позицій технологічних укладів і  рівня готовності функціонування у глобальних світових мережах. Обґрунтовано застосування сучасних підходів до формування інноваційної моделі розвитку економіки України. Окреслено перспективи подальшого розвитку досліджень в напрямі інтенсивного формування фінансових ринків для інвестування інновацій.

 

С.В.Захарін, докт. екон. наук,

НДІ економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Д.Г.Кучеренко, канд. екон. наук,

М.Г.Сульженко,

Київський національний університету технологій та дизайну

Г.В.Науменко,

Київський національний лінгвістичний університет

РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІР 

У науковій праці проаналізовано стан розвитку сфери туристичних послуг України. Виявлено основні тенденції розвитку ринку туристичних та курортних послуг. Внесено пропозиції щодо удосконалення державної політики підтримки розвитку ринку туристичних послуг.

наука – виробництву

О.В. Собкевич, канд. екон. наук,

Національний інститут стратегічних досліджень

Пріоритети реалізації політики реформ у промисловості України у контексті економічної безпеки держави

Проаналізовано стан та ефективність реалізації державної політики реформування і розвитку промисловості в Україні, оцінено практичні результати впровадження реформ у різних галузях. Обґрунтовано заходи державної політики щодо активізації реформ у промисловості, реалізація яких сприятиме зміцненню економічної безпеки держави.

Ю.М. Правик, канд. техн. наук,

ГП «Центр научно-технической информации и содействия инновационному развитию Украины»

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ И КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ АВИАПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРОДВИЖЕНИЮ НА МИРОВОЙ РЫНОК АВИАСТРОЕНИЯ

Рассмотрены факторы, аргументирующие необходимость  повышения бизнес-компетенции для предприятий авиапромышленного комплекса; проанализирована система качества авиационной продукции, как при создании нового проекта, так и его последующей эксплуатации. Исследуются производственные особенности при оценке качества разрабатываемого проекта самолета, особенности его технологического процесса. Проведен анализ технико-экономических показателей производимых и эксплуатируемых на сегодняшний день самолетов гражданской авиации. Рассмотрены дискуссионные вопросы, касающиеся производства таких моделей самолетов  как: А-148, Ан-140, Ту-204, Sukhoi Superjet -100, Иркут МС-21. Даны предложения по управлению производственными процессами и повышению конкурентоспособности авиационной продукции.

 зарубіжний досвід

С.В. Гала,

Київський національний університет технологій та дизайну

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

У науковій праці подано оцінку стану розвитку системи вищої освіти Китаю. Визначено особливості функціонування вказаної системи. Зафіксовано ключові тенденції зростання ролі вищих навчальних закладів у забезпеченні зростання економіки на технологічній основі. Обгрунтовано пропозиції щодо запровадження окремих елементів китайського досвіду регулювання розвитку системи вищої освіти в українську практику. 

Проблеми науки №4, 2013

Зміст

Фінансування науки

И.А. Булкин, канд. екон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН  Украины

Особенности финансирования НИОКР в Украине на макроуровне и уровне институциональных секторов экономики

Рассмотрены процессы иностранного финансирования исследований и разработок в стране на макроуровне и в аспекте секторов экономической деятельности, которые учитываются отечественной статистикой научной и научно-технической  деятельности. Проведено сравнение уровня интенсивности иностранных поступлений в Украине с другими странами мира. На основе анализа динамики и структуры расходов выявлены фактические приоритеты зарубежных экономических субъектов при проведении исследований и разработок.

 

інноваційно-інвестиційна діяльність

Ю.М. Правик, канд. техн. наук,

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

ПРОСУВАННЯ АЕРОКОСМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА СВІТОВИЙ РИНОК: ДОСВІД МІЖНАРОДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Розглянуто сутність та особливості інноваційної природи високотехнологічної продукції; проаналізовано сучасний стан конкурентоспроможності авіапромислового комплексу України на світовому ринку аерокосмічної техніки; досліджено досвід міжнародної виробничої кооперації у літакобудуванні. Розкрито значення НДДКР на ринку високотехнологічної продукції в розрізі аерокосмічної техніки та надано прогнози і перспективи розвитку аерокосмічної продукції України.

С.В.Захарін, докт. екон. наук,

НДІ економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Д.Г.Кучеренко, канд. екон. наук,

М.Г.Сульженко,

Київський національний університету технологій та дизайну

Г.В.Науменко,

Київський національний лінгвістичний університет

РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІР 

У науковій праці проаналізовано стан розвитку сфери туристичних послуг України. Виявлено основні тенденції розвитку ринку туристичних та курортних послуг. Внесено пропозиції щодо удосконалення державної політики підтримки розвитку ринку туристичних послуг.

 

Оцінка наукової діяльності

А.І. Корецький,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН

України

ВИЗНАЧЕННЯ РЕАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ГАЛУЗЕВОЇ ДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 Проведено наукометричний аналіз динаміки українських публікацій за галузевою спрямованістю на основі інформації бібліографічної бази даних Scopus. Було виявлено реальні пріоритетні напрями розвитку української науки та ступінь їх відповідності законодавчо визначеним пріоритетам.

наука – виробництву

О.В. Собкевич, канд. екон. наук,

Національний інститут стратегічних досліджень

Тенденції і чинники розвитку промисловості України у посткризовий період

Описано сучасний стан розвитку промисловості України з точки зору виявлення і групування чинників впливу на поточну динаміку промислового розвитку. З урахуванням викликів посткризовому розвитку промисловості обґрунтовано підходи до формування промислової політики України.

 

зарубіжний досвід

Г.І. Корнілова,

Київського національного університету технологій та дизайну

Національна інноваційна система Сингапуру: особливості становлення та сучасного розвитку

Узагальнено досвід становлення та розвитку національної інноваційної системи Сінгапуру. Розглянута роль системного інноваційного розвитку у забезпеченні  високих  позицій країни у світових економічних рейтингах. Виділено етапи еволюції національної інноваційної системи Сінгапуру, досліджено її підсистеми та взаємозв’язки між складовими елементами.

С.В. Гала,

Київський національний університет технологій та дизайну

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

У науковій праці подано оцінку стану розвитку системи вищої освіти Китаю. Визначено особливості функціонування вказаної системи. Зафіксовано ключові тенденції зростання ролі вищих навчальних закладів у забезпеченні зростання економіки на технологічній основі. Обгрунтовано пропозиції щодо запровадження окремих елементів китайського досвіду регулювання розвитку системи вищої освіти в українську практику. 

Проблеми науки №3, 2013

Зміст

Фінансування науки

Джерела та умови фінансування науково-дослідних робіт та інноваційних розробок в Україні

Г.М. Андросюк,

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Розглянуто стан та умови фінансування науки в Україні. Проаналізовано типову залежність ефективності та результативності наукових розробок від витрачених ресурсів. Показано, що недостатнє чи перервне фінансування суттєво знижують ефективність використання коштів. Наголошено, що при обмежених фінансових ресурсах необхідно створити передумови для залучення інвестиційних коштів та створення, наприклад, startup компаній.

 

інноваційно-інвестиційна діяльність

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ю.Н. Правик, канд. техн. наук,

ГП «Центр научно-технической информации и содействия инновационному развитию Украины»

И.В. Жудова,

Национальный авиационный университет

Изучены критерии  оценки  уровня инновационного потенциала государства, рассмотрено понятие «конкурентоспобность инновационных систем государства». Проведен анализ действующей системы индикаторов инновационной активности стран по методике ОЭСР и ключевых характеристик, относящихся к составлению рейтинга глобальной конкурентоспособности ведущих стран мира на 2012-2013 гг. 

 Рассмотрены позиции конкурентоспособности наукоемкой продукции Украины и России на мировом рынке высоких технологий;  идентифицирована конкурентоспособность инновационной инфраструктуры  государства.

ІКТ-технології “зеленого” зростання: світовий досвід та перспективи розвитку

Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Г.П. Задорожня, канд. вет. наук,

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Викладено результати наукового дослідження щодо ролі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у “зеленому” зростанні.

Досліджено стан і тенденції “зеленого” зростання у світовій практиці, особливості цього процесу. Здійснено аналіз напрямів “зеленого” зростання Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема, Республіки Корея. Відзначено позитивну роль ІКТ у стратегії “зеленого” зростання, проаналізовано ключові ініціативи, що реалізуються за допомогою ІКТ. Окремо досліджено світові тенденції використання “зелених” ІКТ за результатами Сьомого Монреальського симпозіуму МСЕ з ІКТ, навколишнього середовища та зміни клімату.

 

Оцінка наукової діяльності

Інновації у сфері послуг: світовий досвід і українська практика

І. Ю. Єгоров, докт. екон. наук,

Д. В. Жерновий,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Досліджено сучасні підходи до класифікації видів економічної діяльності у секторі послуг. Розглянуто основні етапи еволюції поглядів на інноваційні процеси у сфері послуг. Проведено огляд останнього обстеження інноваційної діяльності в Україні (2008 – 2010 рр.).

 

наука – виробництву

Реструктуризація як метод управління ризиками підприємства

Ю.В. Тюленєва, канд. екон. наук,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Розглянуто методи управління ризиками підприємства. Запропоновано систематизацію методів управління ризиками залежно від мети їх застосування. Виокремлено метод управління ризиками – подолання ризиків підприємства, а саме прийняття ризиків на себе як інструмент збільшення кількості та ступеня ризику. Визначено метод трансформації як засіб управління ризиками підприємства. 

До питання методики оцінки ефективності використання нематеріальних активів

Н.М. Притуляк, канд. екон. наук,

Н.Р. Дулюк,

ДВНЗ «Київський  Національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

Здійснено огляд сучасних підходів до оцінки ефективності використання нематеріальних активів, виявлено причини недосконалості тематичних методик аналізу, обґрунтовано основні напрями їх усунення. Приділено увагу питанням обліку і оцінки вартості нематеріальних активів, від яких залежить достовірність даних форм фінансової звітності, а отже і результатів аналізу.

ВИДОБУТОК  СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ – ПАНАЦЕЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ЧИ ЕКОЛОГІЧНА ЗАГРОЗА

А.А. Пабат, канд. екон. наук,

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Розкрито сутність видобутку сланцевого газу, проаналізовано запаси та перспективність їх видобутку  в різних країнах світу, наведено екологічні ризики та досліджено можливість видобутку сланцевого газу в Україні.

ПРОБЛЕМИ НАУКИ №2, 2013

Зміст

інноваційно-інвестиційна діяльність

СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ МІЖ  УКРАЇНОЮ ТА  В’ЄТНАМОМ

Ю.М. Правик, канд. техн. наук,

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

    Досліджено напрями спільного співробітництва в сфері науково-технологічного обміну між Україною та В’єтнамом. Проведено аналіз  пріоритетних наукових напрямів, на основі якого Україна може пропонувати В`єтнаму наукові розробки з подальшою перспективою їх комерціалізації. Визначено регулюючі механізми стратегії та методології розвитку науково-технологічного обміну між Україною та В’єтнамом. 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙ У КУРОРТНІЙ СПРАВІ

М.В. Субота,

Київський національний університет технологій та дизайну

Проаналізовані основні проблеми розвитку курортів та курортних територій в Україні. Обгрунтовано доцільність масованого впровадження інновацій у сфері курортів на основі відповідної державної підтримки. Визначено перспективні напрями такої підтримки з урахуванням сучасних ризиків.

 

Оцінка наукової діяльності

Україна у Рамкових програмах Європейського Союзу: досвід та перспективи

Н.С. Зінченко,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва

Розглянуто досвід та перспективи участі України у Рамкових програмах Європейського Союзу. Досліджена динаміка участі вчених України у Європейських Рамкових програмах. Запропоновано об’єктивні причини, які обмежують участь українських вчених у Рамкових програмах. Розглянута загальна характеристика Рамкових програм ЄС. Зроблено висновок, що важливу роль у популяризації та активізації досліджень, які проводяться вченими України, відіграє їх участь у міжнародних програмах і, зокрема, у  Рамкових програмах Європейського Союзу.

Перспективи розвитку державно-приватного партнерства  як механізму підвищення  науково-технічного та інноваційного потенціалу в Україні

О. Ю. Самойліков,

Центр дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

Досліджено особливості механізму державно-приватного партнерства  в Україні. Дана оцінка впровадження державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах, проаналізовані ключові проблеми, що перешкоджають розвитку такого партнерства.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ И РОЛЬ ГЕРМАНИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

 

И.Ю. Егоров, докт. экон. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва  НАН Украины,

Э.З. Бистрикер,

ТОВ ДЕинтернациональ Украина (Германия)

В статье рассматриваются проблемы международной мобильности ученых в Украине и значение международных программ обмена в этом процессе, учитывая, что такие программы могли бы стать реальной альтернативой научной эмиграции. Особое внимание при этом уделено роли Германии как крупнейшей стране ЕС. Авторы подчеркивают необходимость более активного участия украинского государства в организации подобных программ.

 

наука – виробництву

Регулювання діяльності підприємств електромереж в умовах ринку: міжнародний досвід та українські реалії

З.І.Домбровський, канд. техн. наук,

М.М.Федірко, канд. екон. наук,

Тернопільський національний економічний університет

Розглянуто питання регулювання діяльності підприємств електричних мереж як складової загальної інфраструктури ринку електроенергії в країнах Європейського Союзу (ЄС) і зокрема в Федеративній Республіці Німеччини (ФРН), а також в Україні. Досліджено методи й інструменти державного регулювання підприємств електромереж суб’єктів природних монополій в умовах ринку. На основі порівняння європейського досвіду та українських реалій запропоновано можливі моделі тарифоутворення на послуги підприємств електричних мереж в Україні.

АНАЛІЗ СЕРВІСУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Біловодська, канд. екон. наук,

Н.В. Гайдабрус,

Сумський державний університет

Проаналізовано сервіс як вагому складову логістичного забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Наведена систематизація поглядів авторів на визначення логістичного сервісу, згруповано та узагальнено класифікаційні ознаки логістичного сервісу. Визначено місце логістичного сервісу в інноваційному циклі товару та особливості логістики впродовж даного циклу.

ПРОБЛЕМИ НАУКИ №1, 2013

ЗМІСТ

інноваційно-інвестиційна діяльність

 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АГРАРНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О.В. Родіонов, канд. екон. наук,

Луганський національний аграрний університет

Наведено результати формування інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти. Запропоновано схему регіональної інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти. Розроблено аналітичний інструментарій дослідження процесів функціонування регіональних систем управління якістю аграрної вищої освіти

 

МАРКЕТИНГОВІ  ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ У НАУКОВІ ПРОЕКТИ ТА РОЗРОБКИ УКРАЇНИ

Ю.М. Правик, канд. техн. наук,

Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації

І.В. Жудова,

Національний авіаційний університет

Запропоновано  маркетингові шляхи активізації залучення фінансування у наукові проекти та розробки. Досліджено стан фінансування інноваційної діяльності України, надано рекомендації щодо вдосконалення діючої комплексної державної політики у сфері фінансування та впровадження інновацій

 

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

А.В. Черкасов, канд. екон. наук,

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості

Наведено результати розробки механізму реалізації державних цільових програм підвищення якості життя населення України. Обґрунтовано принципи, методи, цілі, завдання, функції та інструменти, що покладені в основу означеного механізму. Визначено передбачувані результати функціонування розробленого механізму

 

наука – виробництву

 

Вплив сучасних систем управління якістю на забезпечення якості та безпеки продукції підприємств ресторанного господарства України

С.М. Безродна,

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Досліджено вплив систем управління якістю на забезпечення якості та безпеки продукції підприємств ресторанного господарства України. Розроблено авторську схему логічної послідовності впровадження сучасних систем управління якістю. Обгрунтовано необхідність впровадження сучасних систем управління якістю та безпекою продукції на підприємствах ресторанного господарства в Україні.

 

Світовий досвід «зеленого» банкінгу як інноваційного напряму розвитку банківського сектору

Т.Г. Буй, канд. екон. наук,

Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Узагальнено історичні аспекти «зеленого» банкінгу та зарубіжний досвід сталого розвитку у банківській сфері, систематизовано види «зелених» банківських продуктів, обґрунтовано доцільність дотримання українськими комерційними банками стратегії сталого розвитку.

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

А.О. Вікулова,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Визначено сучасні аспекти стратегічного управління об’єктами права інтелектуальної власності в організації та основні напрями базової концепції стратегії інтелектуальної власності відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Розглянуто етапи процесу стратегічного управління організацією.

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ  ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

В.А. Нідзельська,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Розроблено комплексну систему оцінювання персоналу організації за допомогою методів експертних оцінок та ранжування, що дає змогу об’єктивно здійснити оцінювання та отримати конкретний результат для забезпечення розвитку кадрового потенціалу та ефективності функціонування системи управління персоналом й організації в цілому.

 

Проблеми науки №12, 2012

Зміст

Фінансування науки

Стан фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні: статистичний розріз

Т.Б. Лебеда,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М Доброва НАНУ

Проаналізовано сучасні тенденції фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні на основі статистичних даних. Виокремлено основні джерела фінансування наукових досліджень. Досліджено розподіл витрат на наукові дослідження за видами робіт. Визначено пріоритетні регіони України, де зосереджений основний обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт.

Інноваційно-інвестиційна діяльність

Державна підтримка транснаціональних корпорацій в умовах кризи

Г.О. Бак,

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Показано, що використання методів протекціонізму, поряд із застосуванням інших заходів активізації діяльності суб’єктів господарювання, виступає важливим інструментом санації підприємств, а також сприяє подоланню наслідків кризових явищ. Відображено стабільне зростання державних витрат на проведення досліджень у прогресивних сферах господарювання на фоні скорочення надходжень до бюджету багатьох країн у кризовий і посткризовий період. Визначена роль державного стимулювання у розвитку альтернативних джерел енергії.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

С.Г. Натрошвілі, канд. екон. наук,

Київський національний університет технологій та дизайну

Показано значення інноваційної діяльності установ вищої освіти. Вказано на причини гальмування інноваційної активності у сфері вищої освіти. Сформульовані заходи щодо організації державної підтримки інноваційної діяльності установ вищої освіти.

Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу України

М.В. Волосюк, канд. екон. наук,

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова

Проаналізовано нормативно-правову базу інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Вказано на необхідність подальшого вдосконалення нормативно-правового забезпечення даної сфери.

ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

О.С. Іванишина, канд. екон. наук,

Національний університет державної податкової служби України

Наведено концептуальне бачення податкового адміністрування як елемента системи підтримки фінансової безпеки держави. Узагальнено визначення, предмет та об’єкт податкового адміністрування, виділено його чинники. Вказано на умови, що впливають на динаміку ефективності податкового адміністрування.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТІВ

М. В. Субота,

Київський національний університет технологій та дизайну

Проаналізовано стан і умови розвитку курортів в Україні. Визначено основні проблеми, що перешкоджають подальшому розвитку курортних територій. Запропоновано інноваційні підходи до стимулювання розвитку курортів.

Наука – виробництву

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Т. М. Янковець, канд. екон. наук,

Київський національний університет технологій та дизайну

Обґрунтовано системи стратегічних заходів для реалізації інноваційних стратегій за функціональними напрямами діяльності підприємства. Запропоновано показники оцінки досягнення конкурентних переваг.

 

Проблеми науки №11, 2012

Зміст

Інноваційно-інвестиційна діяльність

РЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Г.Р. Натрошвілі,

Київський національний університет технологій та дизайну

Проаналізовано напрями і механізми регіональної інвестиційної політики. Визначено основні проблеми організації інвестиційної діяльності в регіонах. Запропоновано напрями формування стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку регіонів.

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ФОРМА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

А.А. Степанова, канд. екон. наук.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Обґрунтовано необхідність створення кластерних структур в економіці. Визначено особливості кластеру, механізм його дії та переваги кластерного підходу над галузевим. Розглянуто європейський досвід розвитку кластерів, а також можливості його застосування в Україні.

БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИЙ

М.В. Шарко, докт. экон. наук,

Н.А. Адвокатова,

Херсонский национальный технический университет

Рассмотрены возможности и перспективы использования сетей Байеса в оценке целесообразности вхождения предприятий в кластер на основе технико-экономических показателей производства.

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

В.В. Кравчук, канд. екон. наук, доцент, директор,

В.М. Гринчук, канд. тех. наук, доцент, завідувач відділу,

ДП „Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації”

Розглянуто розвиток інноваційної дільності як інструменту підвищення конкурентоспроможності регіону, а об’єднання інноваторів як складний соціальний інститут інноваційного потенціалу регіону, що відіграє важливу роль у визначенні здатності національної економіки розвиватися в майбутньому на власній основі. Доведено, що саме інноваційна спроможність регіону є одним із чинників самостійного, незалежного та послідовного його розвитку сприятливості до нововведень, науково-технічного оновлення та розвитку інноваційного потенціалу.

Оцінка наукової діяльності

ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОСОЮЗУ В РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ SCOPUS

А.І. Корецький,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Досліджено публікаційну активність України та Євросоюзу за галузями науки. Розглянуто динаміку кількості публікацій, що припадають на одного дослідника впродовж 1996-2010 рр. Виконано порівняння відображення кількості публікацій БД Scopus у ВВП та витратах на НДДКР країн в розрахунку на кожен 1 млн. дол. США.

Наука – виробництву

 ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАСТЕР ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ІНТЕГРОВАНОГО ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В.В. Смиричинський, канд. екон. наук,

Тернопільська філія Європейського університету

Розглянуто умови, основні завдання та етапи формування віртуального логістичного кластеру – нової форми функціонування та розвитку логістичної системи державних закупівель, забезпечення концепції інтегрованих логістичних ресурсних потоків у системі державних закупівель як передумови забезпечення конкурентоспроможності мережевих логістичних кластерних формувань у регіонах України.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ю.В.Панура, канд. екон. наук

Національний університет державної податкової служби України,

Наведено авторське розуміння поняття “податкове навантаження”. Узагальнено методичні підходи до оцінки податкового навантаження. Запропоновано шляхи підвищення ефективності податкової політики через коригування рівня податкового навантаження.

 Проблеми науки №10, 2012

Зміст

Інноваційно-інвестиційна діяльність

Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну та їх державне регулювання

В.С. Марцин, докт. екон. наук,

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

Здійснено екномічне обгрунтування існуючих проблем залучення іноземних інвестицій як досконалої форми раціонального розміщення фінансових ресурсів.

Розглянуто існуючі об’єктивні та суб’єктивні фактори, які негативно впливають на процес іноземного інвестування. Досліджено чинники, пов’язані з відтворювальними процесами, в першу чергу фінансову та податкову політику.

Звернено увагу на те, що іноземні інвестиції є провідником сучасних технологій виробництва та управління, дозволяють компенсувати дефіцит національних грошових коштів, а тому потреба в інвестиційних ресурсах для структурної перебудови української економіки вкрай необхідна.

Виходячи з того, що інвестиційний розвиток є органічною складовою макроекономічних, соціальних, політичних та інших сучасних процесів, запропоновано основні передумови успішного досягнення в залученні іноземних інвестицій.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В МІЖДЕРЖАВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

А.А. Олешко, канд. екон. наук,

Національний університет ДПС України

Визначено позиції України в світогосподарських інноваційних процесах. Запропоновано ключові напрями інтеграції України в міждержавний інноваційний простір країн СНД та Європейський інноваційний простір.

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ЕКОНОМІКИ НА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

С.Г. Натрошвілі, канд. екон. наук,

Київський національний університет технологій та дизайну

Наведено результати досліджень розвитку вищої освіти в умовах становлення інноваційної економіки. Сформульовано комплексні критерії оцінки якості освітнього процесу. Показано значення інноваційної діяльності установ вищої освіти.

Оцінка наукової діяльності

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ

Д.О. Сидоренко,

Науково-дослідний економічний інститут Мінекономрозвитку і торгівлі України

Проаналізовано динаміку зміни частки доданої вартості, створеної високотехнологічним сектором економіки України, у загальносвітовому контексті. Виділено основні тенденції розвитку внутрішнього ринку високотехнологічних товарів України з позицій експорту й імпорту. Охарактеризовано сучасний стан високотехнологічного внутрішнього ринку України та виявлено основні негативні тенденції, які потребують першочергової уваги при розробці заходів державної політики щодо розвитку високотехнологічних галузей промисловості та забезпечення позитивних структурних змін в економіці України.

Ринок праці в соціально-економічному аспекті

М.В. Пискун,

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Розглянуто сучасний ринок праці за умов, коли економіка перебуває в стані перманентної кризи та рецесії. Проаналізовано об’єктивні процеси, що впливають на соціально-економічні відносини з боку ринку праці як значущого фактора діяльності сучасної економіки.

Бізнес у сфері побутового обслуговування як вид господарювання в сучасних умовах економіки України

О.Б. Моргулець, канд. екон. наук,

О.В. Гончаренко,

Київський національний університет технологій та дизайну

Розкрито сутність побутового обслуговування як виду бізнес-діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаного з наданням послуг, спрямованих на задоволення побутових потреб населення. Досліджено особливості ведення бізнесу в сфері побутового обслуговування в умовах постіндустріального розвитку економіки України. Відображено результати анкетування, за якими виявлено причини відмови населення від придбання побутових послуг та основні чинники, якими керуються споживачі у виборі сервісного підприємства. Визначено позитивні та негативні фактори розвитку підприємств цієї галузі в Україні.

ЕКОНОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ

НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

І.В. Ящишина, канд. екон. наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Наведено результати дослідження взаємозв’язку інноваційного та соціально-економічного розвитку України. За допомогою економетричних методів регресійно-кореляційного аналізу та статистичних рівнянь залежностей визначено види та напрямки зв’язку між інноваційними показниками та ВВП на душу населення за ПКС.

Проблеми науки №9, 2012

Зміст

Інноваційно-інвестиційна діяльність

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ

О.М. Бойко, канд. екон. наук,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Досліджено стан інноваційної діяльності в Україні. Визначено проблеми інноваційного розвитку промислового виробництва України в посткризовий період та шляхи їх вирішення.

Конкурентоспроможність України у міжнародних рейтингах

Т.К. Кваша,

О.П. Кочеткова,

Г.П. Задорожня, канд. вет. наук,

О.Ф. Паладченко,

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Досліджено результати науково-дослідної роботи, проведеної УкрІНТЕІ щодо комплексних міжнародних рейтингів, визначених Міжнародним інститутом управлінського розвитку (Institute of Management Development – IMD, Швейцарія).

Доведено, що оцінювати економічну ситуацію в країні слід за допомогою комплексних міжнародних рейтингів. Попри те, що рівень конкурентоспроможності України у міжнародних рейтингах та його складових є низьким, результати дослідження дають можливість визначити напрями, за якими необхідно спрямувати зусилля на його підвищення.

Шляхи та механізми комерціалізації результатів науково-технічних проектів, виконаних в рамках Державних програм

О.О. Скляренко,

В.П. Маслов, докт. техн. наук,

Н.В. Качур,

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Г.М. Андросюк,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Розглянуто та проаналізовано ситуацію в сфері комерціалізації науково-технічних розробок та трансферу технологій. Запропоновано шляхи та механізми комерційного впровадження результатів науково-технічної діяльності, виконаних в рамках державних програм.

Оцінка наукової діяльності

Монополізаційна модель економіки як гальмо для реалізації потенціалу суспільного розвитку України

М.В. Пискун,

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Розглянуто явища недобросовісної конкуренції в підприємницькому середовищі України протягом останніх двох–трьох років, зокрема, монополізації секторів та цілих галузей економіки. Проаналізовано їхній вплив на внутрішньоекономічні процеси в державі. Надано рекомендації державним інституціям щодо усунення проявів неринкової поведінки суб’єктів господарської діяльності.

Наука – виробництву

ЕФЕКТИВНІСТЬ І ДОСВІД РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ І США

Л.І. Данчак

Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано сучасний стан і досвід розвитку фінансування житлового фонду в Україні і США. Визначено групи факторів, які зумовлюють дефіцит фінансування формування житлового фонду. Запропоновано заходи з вирішення означеної проблеми в державі. Окреслено вимоги до фінансового механізму формування і відтворення житлового фонду в Україні.

Економічний аналіз розрахунків з оплати праці в системі безпеки підприємства.

З.Б. Живко, канд. екон. наук,

Львівський державний університет внутрішніх справ

Досліджено місце економічного аналізу розрахунків з оплати праці в системі економічної безпеки підприємства. Визначено основні чинники, що впливають на відхилення у формуванні загального фонду заробітної плати, проблеми, пов’язані з оплатою праці та економічною безпекою підприємства.

Зарубіжний досвід

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ НА ПРИКЛАДІ США

Н.М. Віннікова,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Вивчено особливості розвитку нанотехнологій у США. Здійснено аналіз основних результатів фінансування нанотехнологій. Розглянуто нанотехнологічні програми, пріоритетні напрями розвитку нанотехнологій та установи, які активно займаються дослідженням у цій сфері. Виділено найбільші досягнення та впровадження у сфері нанотехнологій. Наведено приклади міжнародного співробітництва в рамках програм.

Проблеми науки №8, 2012

Зміст

Організація науки

Подход к стимулированию развития науки и образования в Украине

Н.С.Зинченко,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва

Рассмотрен опыт создания международных научных структур в передовых странах как один из вариантов развития науки и образования. Предложен подход к поиску новых механизмов стимулирования развития науки и образования в Украине, усовершенствования научной и образовательной системы как фактора подъема национальной экономики и интеграции страны в мировое научное пространство. Предложено решение проблемы, состоящее в том, что Украина должна занять свою нишу в европейской системе разделения труда в области науки, технологии и образования, что, в свою очередь, является одним из условий успешной интеграции в технологически развитое европейское сообщество.

Інноваційно-інвестиційна діяльність

Економічна свобода України у міжнародних рейтингах

Г.П. Задорожня, канд. вет. наук,

О.П. Кочеткова,

О.Ф. Паладченко,

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Розглянуто результати науково-дослідної роботи, проведеної Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації стосовно комплексних міжнародних рейтингів економічної свободи та економічної свободи України у цих рейтингах. Виходячи зі світового досвіду, доведено, що оцінювати економічну ситуацію в країні краще не на основі окремих показників, а за допомогою комплексних міжнародних рейтингів. Заслуговує на увагу показник економічної свободи України у міжнародних рейтингах, що дає можливість визначити напрями, за якими необхідно спрямувати зусилля з метою його підвищення та сприяння розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в країні.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І.В. Луциків,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Розроблено комплексну модель оцінювання рівня активізації інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано методику розрахунку інтегрального показника оцінки рівня активізації інноваційної діяльності на основі експертної інформації з урахуванням важливості показників.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ОСНОВА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

С.Г. Натрошвілі, канд. екон. наук,

Київський національний університет технологій та дизайну

Описано особливості інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. Сформульовано парадигму інноваційних трансформацій вказаних закладів. Показано вплив інноваційної активності на динаміку конкурентоспроможності сфери вищої освіти.

Мотивація держави у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку: теорія та практика, проблеми України

О.А. Мех, докт. екон. наук,

Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Розглянуто теоретико-практичні аспекти проблеми мотивації держави у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку, зроблено спробу визначити причини демотивації України у цьому напрямі.

Наука – виробництву

Антикризове регулювання економіки в умовах довгохвильової депресії Кондратьєвського циклу

А.А. Олешко, канд. екон. наук,

Національний університет ДПС України

Запропоновано практичні підходи до антикризового регулювання економіки, спрямовані на подолання довгохвильової депресії Кондратьєвського циклу. Обґрунтовано ключові напрями активізації наукового потенціалу та формування шостого технологічного укладу.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ

О.С. Ралко,

Національний університет харчових технологій

Проаналізовано стан ринку хліба та хлібобулочних виробів України. Розглянуто основні чинники, що впливають на цей ринок. Досліджено залежність між зміною обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні та зміною чисельності її населення. Здійснено порівняння фактичного рівня споживання хліба та хлібобулочних виробів в Україні та обсягів їх виробництва.

Проблеми науки №7, 2012

Зміст

Організація науки

Методологічні інновації у сфері економічного контролю

В.Ф. Максімова, докт. екон. наук,

Одеський національний економічний університет

Підкреслена необхідність узгодження наукової думки стосовно визначення методу економічного контролю, як наукової категорії та методологічного підґрунтя для створення і функціонування цілісної системи внутрішнього контролю. З використанням результатів критичного аналізу значної кількості наукових робіт обґрунтовано понятійний апарат методу внутрішнього економічного контролю – сформульовано змістовне визначення понять елементів методу, способів, контрольних процедур, прийомів, розроблено їх класифікацію.

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

С.В. Захарін, канд. екон. наук,

Київський національнийо університет технологій та дизайну

Узагальнено стан формування та використання інтелектуального капіталу підприємств, що має важливе значення в контексті забезпечення їх економічної безпеки в умовах нестабільності. Розроблено пропозиції з питань удосконалення механізму управління інтелектуальним ресурсом виробничих компаній.

Інноваційно-інвестиційна діяльність

Особливості інноваційного розвитку країн СНД

В.Ю. Грига, канд. екон. наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Досліджено особливості інноваційного розвитку країн СНД на основі аналізу ключових статистичних показників, що характеризують інноваційну діяльність. Обгрунтовано доцільність кооперації в інноваційній сфері між Україною, Росією, Казахстаном та Білоруссю, які здійснюють достатньо активну інноваційну політику та мають потужний науково-технічний потенціал.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ В ПРОГРАМНИХ ПІДХОДАХ ЄС, РОСІЇ, УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Р.Є. Опімах,

Національний інститут стратегічних досліджень

Обгрунтовано диверсифікацію зовнішніх джерел постачання енергоносіїв як важливого інструменту зміцнення енергетичної безпеки держави, посилення її політичної та економічної незалежності.

Оцінка наукової діяльності

Наукоємне виробництво в Україні: проблеми та перспективи

В.А. Романенко, докт. екон. наук,

Київський національний торговельно-економічний університет

Охарактеризовано сучасні тенденції в наукоємному виробництві України. Встановлено, що процес руйнації в цій сфері до цього часу не зупинений. Визначено основні причини кризового стану наукоємного виробництва. Запропоновано низку заходів, спрямованих на відродження і подальший розвиток наукоємного виробництва.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

С.Ю. Хаминіч, докт. екон. наук,

О.В. Пирог, канд. екон. наук,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Розкрито сутність маркетингової діяльності вищих навчальних закладів, обґрунтовано розширений маркетинговий комплекс й сукупність суб’єктів та об’єктів маркетингової діяльності вищих навчальних закладів.

 

Проблеми науки №6, 2012

Зміст

Інноваційно-інвестиційна діяльність

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЇХ ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Н.Я. Юрків, канд. екон. наук,

ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України

Окреслено сукупність концептуальних моделей економічної безпеки соціально-економічних систем, наведено їх сутнісні характеристики. Здійснено систематизацію моделей економічної безпеки залежно від періодів економічного розвитку держави.

Діяльність державних і недержавних організацій з підтримки підприємництва та інновацій у Чернігівській області

С.В. Богдан,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г.М. Доброва НАН України

Наведено огляд публікацій українських і російських науковців щодо державної підтримки підприємництва та інноваційної діяльності. Проаналізовано рівень підтримки підприємництва та інновацій на регіональному рівні за результатами неформалізованих інтерв’ю з представниками державних і недержавних організацій з підтримки підприємництва та інновацій у Чернігівській області. Запропоновано заходи, які мають бути включені до регіональної стратегії підтримки та розвитку підприємництва, які б враховували питання інноваційного розвитку та взаємодії великих і малих підприємств.

Роль інвестиційної стратегії у вирішенні проблем підприємств харчової промисловості

Н.М. Форкош,

Національний університет харчових технологій

Визначено основні проблеми харчової галузі. Розкрито місце інвестиційної стратегії у вирішенні проблем функціонування підприємств харчової промисловості. Обґрунтовано вплив сільського господарства на харчову галузь. З урахування такого впливу запропоновано комплексний підхід при розробці інвестиційної стратегії на підприємствах харчової промисловості.

Оцінка наукової діяльності

Соціальний капітал української науки очима студентства

І.В. Ящишина, канд. екон. наук,

О.С. Попович, докт. екон. наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

У плані вивчення соціального капіталу вітчизняної науки досліджено ставлення до науки студентської молоді на прикладі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, де здійснено опитування 500 студентів різних курсів і факультетів. За результатами опитування, рівень довіри до науки посідає друге місце після сім’ї (третє – церква). Встановлено, що на фоні катастрофічної недовіри до всіх без винятку органів державної влади це дає підстави для стриманого оптимізму щодо перспектив нарощування соціального капіталу вітчизняної науки в свідомості молодого покоління.

Наука – виробництву

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

В.В. Сенченко, канд. техн. наук,

Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины

Приведены результаты обследования состояния автоматизированного учета народонаселения и коммунальных платежей отдельных городов Донецкого региона. Предложены концептуальные положения создания типичной информационно-аналитической системы (ИАС) жилищно-коммунального хозяйства как составляющей ИАС органов местного самоуправления муниципального образования Украины.

ЕКОНОМІЧНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ

С.В.Захарін, канд. екон. наук,

Київський національний університет технологій та дизайну

Викладено результати теоретико-методологічних узагальнень еволюції поняття “диверсифікація”. Висвітлено підходи до оцінки ефективності запровадження стратегії диверсифікації.

Особливості функціонування підприємств природних монополістів у сфері електроенергетики

Г.В. Кочедикова,

Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

Узагальнено трактування поняття «монополія» та «природна монополія», досліджено загальні проблеми функціонування підприємств – природних монополістів у галузі електроенергетики, запропоновано напрями оптимізації нормативно-правового поля природних монополістів з метою реформування ринку електроенергетики.

 

Проблеми науки №5, 2012

Зміст

Організація науки

Забезпечення розвитку інноваційності промислових підприємств при активізації інтелектуального капіталу суспільства

Т.В. Бауліна, докт. екон. наук,

Міжнародний науково-технічний університет імені Ю. Бугая

Проаналізовано стан і умови інноваційної діяльності підприємств в Україні. Досліджено проблеми неефективності державної політики в економічній сфері щодо розвитку інноваційності промислових підприємств. Розроблено пропозиції з удосконалення структури і напрямів діяльності державної політики щодо розвитку інноваційності промислових підприємств при активізації інтелектуального капіталу суспільства.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ЯК ДЖЕРЕЛО ТА МІРА ЙОГО ІННОВАЦІЙНОСТІ

О. В. Моліна, канд. екон. наук,

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Сформульовано поняття інтелектуального потенціалу регіону та його структури, виявлено чинники, що перешкоджають формуванню та розвитку інтелектуального потенціалу регіону, запропоновано організаційно-інституційні механізми його ефективного відтворення та накопичення.

Інноваційно-інвестиційна діяльність

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н.І.Левчук, канд. екон. наук,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Проаналізовано стан інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств. Визначено перспективи активізації інвестування інноваційних проектів.

Пріоритизація країн – зовнішньоекономічних партнерів України

В.В. Шемаєв,

Координаційний центр зі впровадження економічних реформ

Розглянуто проблему активізації економічного діалогу з пріоритетними зовнішньоекономічними партнерами в умовах обмеженого ресурсу державного бюджету України на проведення зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано підхід до пріоритизації країн –зовнішньоекономічних партнерів України для активізації двосторонніх відносин.

Наука – виробництву

Модель Композиту менеджменту: теоретичні засади та особливості формування

Л.І. Чернобай, канд. екон. наук, О.І. Дума,

Національний університет „Львівська політехніка”

Досліджено особливості та механізми функціонування американської, японської та фінської моделей менеджменту. Розроблено модель композиту менеджменту через узагальнення теоретичних та практичних напрацювань світового досвіду управління. Сформовано систему принципів розробленої моделі. Обгрунтовано доцільність застосування моделі композиту менеджменту у вітчизняних умовах господарювання через визначення рівня її адаптованості до українських культурних та ментальних особливостей.

Методика обліку формування необоротних активів

О.С. Кірей,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Розглянуто основні положення методики обліку формування необоротних активів за їх видами у системі рахунків бухгалтерського обліку. Виявлено проблемні питання формування первісної вартості об’єктів необоротних активів у бухгалтерському обліку. Систематизовано порядок узгодженості відображення інформації про необоротні активи за Балансом та Планом рахунків.

Зарубіжний досвід

Зміни у відносних позиціях окремих країн та регіонів у світовій системі НДДКР та продукування знань

І.Ю. Єгоров, докт. екон. наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України

Розглянуто зміни в рівнях розвитку науки в різних країнах та регіонах світу. Зауважено, що в останні роки істотно зросло значення країн Азії як генератора нових наукових знань та інновацій. Зроблено висновок про необхідність коригування наукової політики України з урахуванням нового співвідношення сил у сфері науки і технологій в сучасному світі.

 

Проблеми науки №4, 2012

Зміст

Організація науки

Природа державної політики формування інтелектуального капіталу: погляд крізь призму структурно-інформаційного підходу

Т.В. Бауліна, док. екон. наук,

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая

Проаналізований структурно-інформаційний підхід до визначення природи і змісту державної політики щодо формування інтелектуального капіталу національного господарства для ініціювання процесів його модернізації. Визначено, що цей процес забезпечується ефективною координацією саморганізаційних та організаційних факторів цієї політики, впорядкованою взаємодією її складових елементів.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Д.І. Поліщук,

Полтавська державна аграрна академія

Наведено результати аналізу профорієнтації як чинника підвищення освітнього потенціалу національної економіки. Обґрунтовано актуальність профорієнтації на етапі навчання у ВНЗ. Сформульовано ключові напрями з підвищення ефективності профорієнтаційної роботи в аспекті економічного розвитку.

Інноваційно-інвестиційна діяльність

Деякі питання побудови інноваційно-інформаційних кластерів

А.В. Ямчук,

УкрІНТЕІ

Досліджено необхідність створення в Україні діючого механізму просування результатів наукових розробок на ринок інновацій. Одним з шляхів вирішення даного питання є побудова інноваційно-інформаційних кластерів. Запропоновано структурно-функціональні схеми міжрегіонального та міждержавного інформаційних кластерів. Застосування кластерного підходу дозволяє досягти ряду переваг.

Основні наукові підходи до визначення сутності та складових інноваційної діяльності, її місце в інноваційному процесі та особливості реалізації.

А.О. Маслюківська,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Узагальнено наукові підходи до визначення сутності та складових інноваційної діяльності, визначено її місце в інноваційному процесі та необхідність реалізації. Також автором охарактеризовано взаємозв’язок інноваційної та загальновиробничої діяльності підприємства.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СПРИЯННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСАМ В УКРАЇНІ

В.П. Онофрійчук,

Вищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК»

Досліджено проблему фінансового забезпечення розгортання інноваційно-інвестиційним процесам в Україні. Здійснено оцінку внутрішніх та зовнішніх ризиків державним фінансам та обґрунтовано шляхи фінансового забезпечення інноваційної модернізації економіки країни.

Наука – виробництву

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

З.Б. Живко, канд. екон. наук,

Львівський державний університет внутрішніх справ

Досліджено основні аспекти стратегічного планування економічної безпеки підприємства. Визначено залежність економічної безпеки бізнесу від впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, запропоновано впровадження у практичну діяльність підприємств методичних рекомендацій зі стратегічного планування.

ТАКТИКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК В УМОВАХ КРИЗИ

Ю.М. Гладких

Полтавська державна аграрна академія

Здійснено наукове обгрунтування тактики фінансового управління підприємствами АПК в умовах кризи. Визначено основні антикризові заходи в сфері фінансового управління підприємствами АПК. Сформульовано ключові напрямки державного антикризового регулювання в АПК

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРВИННОГО ВІДБОРУ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ

С.В. Ткачук, канд. екон. наук,

Національний університет харчових технологій

Визначено необхідність досліджень зовнішніх ринків та на основі їх аналізу первинного відбору цільових сегментів з метою подальшого детального їх вивчення та розроблення стратегій виходу на них. Запропоновано методикуа проведення первинного відбору зовнішніх ринків.

 

Проблеми науки №3, 2012

Зміст

Організація науки

Розроблення організаційно-економічного механізму реалізації державної економічної політики формування інтелектуального капіталу

Т.В. Бауліна, докт. екон. наук,
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Досліджено підходи до розроблення дієвого організаційно-економічного механізму реалізації державної економічної політики формування інтелектуального капіталу, до складу якого включено системоутворюючі регулятори та стимулятори процесів загальноекономічного розвитку для модернізації національного господарства.

Філософія планування в умовах виходу зі світової фінансової кризи

В.С. Марцин, докт. екон. наук,

Львівський національний університет імені Івана Франка

Досліджено філософію планування з орієнтацією на ефективне використання ресурсного потенціалу держави.

Розкрито планування в ретроспективі, доведено, що при розробці планів потрібно спиратись на об’єктивні закономірності розширеного відтворення, обґрунтовано вирішувати проблеми планування, узгоджуючи цілі і ресурси їх забезпечення.

Передбачено в планах науково-обґрунтоване формування загальноекономічних міжгалузевих та регіональних пропорцій з метою постійного соціально-економічного розвитку.

Патентування винаходів в Україні та світі: тенденції та особливості

В.О. Чехун, О.В. Кот, О.С. Вашуленко,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім Г.М. Доброва НАНУ

Досліджено патентну активність окремих країн світу за останні 20 років і визначено місце України в рейтингах за значеннями основних показників. Проаналізовано вплив світової фінансово-економічної кризи на динаміку патентування. Здійснено порівняння динаміки патентування та динаміки показників, що характеризують наукову сферу (публікаційна активність, кадрове забезпечення сфери ДіР) для провідних країн світу. Визначено основні характеристики патентної активності, що є спільними для країн пострадянського простору.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ВНЗ

О.В. Родіонов, канд. екон. наук,

Луганський національний аграрний університет

Наведено результати дослідження можливостей реалізації процесного підходу в системі управління якістю послуг ВНЗ. Побудовано реєстр процесів системи управління якістю послуг ВНЗ та відповідну карту процесів.

Інноваційно-інвестиційна діяльність

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Р.В. Устенко

Науково-дослідний економічний інститут при Міністерстві економіки України

Проаналізовано національну інноваційну систему України. Розглянуто галузі промисловості України за ознаками інноваційної активності та досліджено темпи зростання показників, враховуючи індекс інфляції. Встановлено, що спад темпів зростання динаміки реалізованої продукції призводить до зменшення витрат на інноваційну діяльність.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТА ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

С.Г. Натрошвілі, канд. екон. наук,

Київський національний університет технологій та дизайну

Проаналізовано стан і умови інвестиційного забезпечення вищих навчальних закладів. Визначено основні тенденції формування інвестиційного процесу у сфері вищої освіти. Показано роль інвестицій у підвищенні якості освітніх послуг у системі вищої освіти.

Оцінка наукової діяльності

МЕТОДИКА Оцінки рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України

Л.Г. Шемаєва, докт. екон. наук,

Міністерство фінансів України,

В.П. Онофрійчук,

Університет економіки та права «КРОК»

Розглянуто проблему розроблення концептуальних та методичних підходів до оцінки фінансової безпеки держави у сфері державних фінансів як головної складової економічної безпеки держави задля поліпшення управління фінансами та забезпечення стійкості фінансової системи, як передумови сталого економічного зростання й гарантованого виконання державою своїх соціальних зобов’язань.Запропоновано методику оцінки рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України, апробовану на статистичних даних 2010 р., та визначено критичні та небезпечні зони.

Наука – виробництву

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

З.Б. Живко, канд. екон. наук,

Львівський державний університет внутрішніх справ

Досліджено основні аспекти стратегічного планування економічної безпеки підприємства. Визначено залежність економічної безпеки бізнесу від впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, запропоновано впровадження у практичну діяльність підприємств методичних рекомендацій щодо стратегічного планування.

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

А.В. Черкасов, канд. екон .наук,

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

Проаналізовано взаємозв’язок основних понять та категорій у сфері управління якістю життя населення. Визначено співвідношення понять “якість життя”, “спосіб життя”, “стиль життя”, “рівень життя”.

Проблеми науки №2, 2012

Зміст

Організація науки

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

А.В. Ямчук,

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Досліджено та узагальнено трансфер технологій як об’єкт інформаційно-аналітичного забезпечення, принципи проектування та функціонування інформаційно-аналітичного забезпечення, формування наукових основ побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій.

Доведено, що методичну основу трансферу технологій та їх інформаційно-аналітичного забезпечення складає ланцюг процесів технологічного аудиту, системного аналізу, стратегічного та тактичного менеджменту, прогнозування перспектив.

Взаємозв’язок інтелектуального чинника з інноваційною діяльністю

А.О. Пархоменко,

Корпорація «Альтіс-Холдинг»

Обґрунтовано нове бачення інтелектуального чинника, який є сумою потенціалу і капіталу, а співвідношення між ними може бути еквівалентом оцінки ефективності та стабільності праці суспільства, організації або людини.

Інноваційно-інвестиційна діяльність

ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ СПОЖИВЧОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

С.В. Захарін, канд.екон.наук,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Д.І. Коваленко, канд. екон. наук,

Т.Е. Белялов, канд. екон. наук,

Київський національний університет технологій та дизайну

Проаналізовано тенденції інвестиційної та інноваційної діяльності у споживчому секторі економіки. Визначено проблеми фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності на підприємствах вказаного сектору. Запропоновано заходи стимулювання фінансування інвестиційної та інноваційної активності на підприємствах харчової та легкої галузей промисловості.

Проблеми та перспективи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності України

В.В. Кузьмяк,

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Досліджено роль інноваційного потенціалу у розвитку національної економіки України, охарактеризовано особливості побудови конструктивних партнерських відносин України з провідними акторами міжнародних економічних відносин в умовах глобальної конкуренції, виділено механізми та інструменти підвищення конкурентоспроможності економіки української держави, окреслено пріоритетні напрями імплементації «продукції інтелекту» в господарський комплекс України.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

М.В. Ливдар,
Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола

Проаналізовано тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності за рахунок коштів місцевого бюджету. Визначено основні особливості використання коштів місцевого бюджету для підтримки інвестиційно-інноваційного процесу на регіональному рівні. Внесено пропозиції з удосконалення використання місцевого бюджету як джерела фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності.

Наука – виробництву

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

В.Г. Балан, канд. фіз.-мат. наук,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Запропоновано методику компаративного аналізу привабливості стра­те­гіч­них зон господарювання підприємства з використанням методів багато­кри­теріального оцінювання.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

М.А. Ричка, канд. екон. наук,

Г.В. Ігнатенко,

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Досліджено загальне становище фондового ринку України, визначено тенденції його розвитку. Pозглянуто біржі, які функціонують на даному етапі цивілізаційного розвитку в Україні; проведено порівняльний аналіз національних бірж з провідними фондовими біржами світу; наведено пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури українського фондового ринку.

 

Проблеми науки №1, 2012

Зміст

Організація науки

ЕФЕКТИВНА ІНТЕГРАЦІЯ БІЗНЕСУ, НАУКИ І ОСВІТИ ЯК УМОВА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ КОМПАНІЙ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

С.Г. Натрошвілі, канд. екон. наук,

Показано важливість процесу інтеграції бізнесу, науки та освіти в сучасних умовах. Виявлено особливості цього процесу як чинника зростання вартості компаній. Зроблено пропозиції щодо побудови механізмів інтеграції бізнесу, науки та освіти в умовах переходу на постіндустріальну модель розвитку економіки.

РОЛЬ НОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПІДВИЩЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАН УКРАЇНИ

В.І. Бойко, канд. біол. наук,

Г.І. Кореняко, канд. хім. наук,

Інноваційний центр НАН України,

О.Ф Дембновецький, канд. біол. наук,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України,

Ф.Н.Пацюк, канд. хім. наук,

Р.Б.Рудий, канд. хім. наук,

Президія НАН України

Здійснено порівняльний аналіз інноваційних розробок учених НАН України, частина яких перевершує показники зарубіжних або не має відповідних аналогів у світі, а також розглянуто значення нових форм організації наукових досліджень. Запропоновано першочергові заходи для підвищення ролі науки в інноваційному розвитку суспільства.

Винахідницька активність резидентів України у дзеркалі патентної статистики

В.О. Чехун,

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ

Досліджено питання патентної активності українських винахідників. Проаналізовано патентну статистику за період 2000–2010 рр. Вказано основні чинники, що вплинули на динаміку подання заявок та отримання патентів українськими резидентами в межах України та за кордоном.

Інноваційно-інвестиційна діяльність

Організаційні форми інноваційного підприємництва та стимулювання їх розвитку в Україні

Прилуцька І.А.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Визначено сутність поняття інноваційного підприємництва, охарактеризовано його організаційні форми та систематизовано рекомендації щодо стимулювання їх розвитку.

Стратегічні аспекти підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу фармацевтичної галузі

В.В. Єрмолаєва,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Розроблено методичний інструментарій оцінювання рівня інноваційного потенціалу на прикладі підприємств фармацевтичної галузі України.

Наука – виробництву

РИНОК НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

Є.В.Галицька, канд. екон. наук,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Визначено та охарактеризовано сегменти ринку нерухомості як невід’ємної складової економіки країни. На основі аналізу розвитку ринку виокреслено проблеми ринку житлової і нежитлової нерухомості, зроблено акцент на інвестиційний попит не нерухомість.

Advertisements
 
%d блогерам подобається це: